Ban Pháp chế HĐND tỉnh:

Nâng cao chất lượng giám sát việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo

- Thứ Sáu, 20/10/2023, 07:29 - Chia sẻ

Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh vẫn còn xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐND trong việc giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã tích cực triển khai các hoạt động giám sát trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng giám sát đối với việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

Kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế

Theo Ban Pháp chế, HĐND tỉnh Bắc Ninh, những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh còn xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp. Nội dung khiếu nại liên quan đến lĩnh vực hành chính, chủ yếu là khiếu nại việc thực hiện các chế độ chính sách, các quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện các dự án, khiếu nại. Trong đó, nhiều trường hợp đã giải quyết theo đúng quy định của pháp luật nhưng người dân vẫn tiếp tục khiếu kiện đến nhiều cấp, nhiều ngành và gửi đơn đến trụ sở Ban Tiếp công dân Trung ương để yêu cầu tiếp tục xem xét, giải quyết.

Nâng cao chất lượng giám sát việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo -0
Đoàn giám sát của Ban Pháp chế làm việc tại TP. Bắc Ninh. Nguồn: ITN

Qua xem xét các báo cáo trước mỗi kỳ họp thường lệ hàng năm, Ban Pháp chế thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh, TAND tỉnh, VKSND tỉnh và Cục THADS tỉnh trình tại các kỳ họp. Tại các buổi làm việc, bên cạnh việc chất vấn, đề nghị làm rõ các nội dung, vấn đề liên quan đến tình hình và kết quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, Ban cũng đã yêu cầu giải trình, làm rõ một số nội dung trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị do công dân gửi đến HĐND tỉnh liên quan đến lĩnh vực quản lý của các cơ quan, đơn vị. Đặc biệt là thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ban Pháp chế đã tổ chức đoàn giám sát chuyên đề nhằm nắm tình hình chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương. Qua đó, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế để kiến nghị, đề xuất các giải pháp khắc phục.

Từng bước đổi mới phương thức giám sát

Hàng năm, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đều đưa nội dung giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện các kết luận sau thanh tra và các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh vào chương trình giám sát; đặc biệt, chú trọng giám sát, khảo sát trực tiếp một số vụ việc nổi cộm, tồn đọng, kéo dài thông qua đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Đến nay, hầu hết các vụ việc qua giám sát đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng quy định. Nội dung các cuộc giám sát được chuẩn bị chu đáo từ việc tham mưu xây dựng, ban hành kế hoạch giám sát, thu thập thông tin, tài liệu, chuẩn bị hồ sơ vụ việc đầy đủ. Phương thức giám sát đã từng bước đổi mới, chất lượng giám sát ngày càng được nâng lên và có hiệu quả. Tại các buổi giám sát, các thành viên Đoàn giám sát đã tích cực trao đổi, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và được đơn vị tiếp thu, hứa sớm khắc phục trong thời gian tới.

Các cuộc giám sát bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật, đã lựa chọn các cơ quan, đơn vị, địa phương có nhiều đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và đơn thư tồn đọng, kéo dài, vượt cấp nhiều để thực hiện hoạt động giám sát trực tiếp. Kết thúc giám sát, Ban Pháp chế đã tổng hợp, đánh giá và ban hành Báo cáo kết quả giám sát, trong đó nêu rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng thời, kiến nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng và thực hiện dứt điểm các quyết định, kết luận sau thanh tra, các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh. 

Phương Hoa
#