Khắc phục hạn chế trong đánh giá tác động môi trường, cấp phép

- Thứ Tư, 15/05/2024, 07:18 - Chia sẻ

Qua phiên giải trình về công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và tình hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn, Thường trực HĐND tỉnh Phú Yên đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp UBND các huyện, thị, thành phố rà soát chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhất là khâu đánh giá tác động môi trường, cấp phép, quản lý hoạt động khai thác; xử lý người đứng đầu chính quyền địa phương khi không thực hiện đầy đủ trách nhiệm, để tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý mà không kịp thời phát hiện, xử lý hoặc để kéo dài…

Bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định

Thường trực HĐND tỉnh Phú Yên đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đại biểu, ngành chức năng; ghi nhận những giải pháp, cam kết đã được đưa ra tại phiên giải trình. Không chỉ làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, quan trọng hơn là đề ra giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập, thúc đẩy việc quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo hướng bền vững, Thường trực HĐND tỉnh Phú Yên đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với UBND các huyện, thị, thành phố rà soát chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế về quy hoạch, quản lý thăm dò, khai thác khoáng sản thời gian qua, nhất là khâu đánh giá tác động môi trường, cấp phép, quản lý hoạt động khai thác; cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục về khoáng sản, đất đai, bảo vệ môi trường...

Khắc phục hạn chế trong đánh giá tác động môi trường, cấp phép -0
Đại biểu đặt câu hỏi tại phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh. Ảnh: Phương Tâm

Đối với các mỏ hết hạn ghi trong giấy phép khai thác, trên cơ sở rà soát quy hoạch, khẩn trương thẩm định, phê duyệt đề án đóng cửa mỏ; nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ và quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản. Thực hiện phục hồi môi trường sau khai thác theo quy định. Kiểm tra, rà soát, thu hồi, chấm dứt hiệu lực giấy phép khai thác khoáng sản đối với các doanh nghiệp không còn hoạt động; hoặc các giấy phép khai thác quá 12 tháng kể từ ngày được cấp nhưng không triển khai; chỉ đạo nâng cao hiệu quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định. Đôn đốc việc triển khai các dự án đã được phê duyệt trúng đấu giá quyền khai thác; xử lý theo quy định đối với các dự án chậm triển khai.

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành thuế phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát các khoản phải thu đối với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản để thu đúng, thu đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước; kiên quyết thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản của chủ đầu tư, doanh nghiệp trong trường hợp không hợp tác thực hiện các nghĩa vụ theo quy định; chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Xây dựng tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý giá vật liệu xây dựng thông thường theo đúng quy định của pháp luật.

Điểm đến xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường

Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh việc UBND tỉnh tập trung đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 18.2.2021 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ môi trường, phấn đấu xây dựng Phú Yên trở thành điểm đến xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường; Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 29.6.2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Nâng cao vai trò, ý thức, trách nhiệm người đứng đầu, thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu, quản lý nhà nước về khoáng sản ở các cấp. Kiên quyết xử lý cán bộ, công chức, viên chức nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ, nếu thấy có dấu hiệu lợi ích nhóm, có sự thao túng của tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển cơ quan điều tra xử lý nghiêm, đúng quy định; xử lý người đứng đầu chính quyền địa phương khi không thực hiện đầy đủ trách nhiệm, để tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý mà không kịp thời phát hiện, xử lý hoặc để kéo dài.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các cơ quan liên quan nâng cao vai trò quản lý, giám sát dữ liệu khai thác khoáng sản từ các mỏ qua hệ thống camera/trạm cân; chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan quản lý tài nguyên nhằm so sánh, đối chiếu, thu đúng và thu đủ các khoản thuế, phí phải nộp từ hoạt động khai thác khoáng sản; phối hợp kịp thời thông báo tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp hàng năm của các doanh nghiệp để tổ chức thu kịp thời. Đối với các chủ mỏ vi phạm pháp luật đã phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, phải được xử lý nghiêm.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản trên địa bàn phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, bảo đảm nguồn vật liệu trong thời gian tới. UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, tham mưu điều chỉnh phù hợp trong công tác phê duyệt khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; xử lý nghiêm các hoạt động mua bán, vận chuyển, tập kết, tiêu thụ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp; tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành và các địa phương để quản lý nhà nước về khoáng sản bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, đặc biệt là ở những khu vực giáp ranh…

BẢO PHƯƠNG
#