Đổi mới việc thuyết trình tại kỳ họp

- 05:33, 28/05/2022

Theo Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Long, cần tích cực nghiên cứu, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh với các giải pháp như chỉ đạo việc thuyết trình tại kỳ họp (không thông qua nguyên văn) các tờ trình, đi sâu vào những điểm mới, vấn đề cốt lõi; đối với các báo cáo thì trọng tâm vào những kết quả chính, tồn tại, hạn chế thuộc chủ quan; đến phiên thông qua dự thảo nghị quyết thì theo hướng ngắn gọn nhưng bảo đảm những nội dung chủ yếu của dự thảo. Cùng với đó, tổ chức họp Tổ trước kỳ họp, phân công đại biểu trong tổ nghiên cứu sâu các văn bản thuộc thế mạnh của từng đại biểu.

Dành thời gian thảo luận tại hội trường và chất vấn

Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Long đã chủ động phối hợp với UBND, Ban Thường trực UBMTTQ và các ngành liên quan thống nhất chương trình nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp; xác định những vấn đề trọng tâm, bức xúc của địa phương để đưa vào quyết định tại kỳ họp; có sự phân công rõ ràng và phối hợp chặt chẽ trong chuẩn bị các nội dung, chương trình cho kỳ họp HĐND. Chủ động, trực tiếp kiểm tra, đôn đốc UBND tỉnh chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết kịp thời gửi các ban thẩm tra và gửi đại biểu HĐND nghiên cứu góp ý trước khi trình kỳ họp.

Thư ký kỳ họp thông qua tổng hợp các ý kiến thảo luận tại tổ tại Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Vĩnh Long Khóa X
Thư ký kỳ họp thông qua tổng hợp các ý kiến thảo luận tại tổ tại Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Vĩnh Long Khóa X

Việc điều hành các kỳ họp được quan tâm đổi mới, trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND chỉ đạo các Tổ đại biểu tổ chức họp tổ để thảo luận góp ý các nội dung văn bản trình kỳ họp. Các văn bản thông qua tại kỳ họp đều ngắn gọn nhưng đầy đủ để dành thời gian cho các đại biểu phát biểu ở hội trường và chất vấn, tái chất vấn… nhằm nâng cao tính dân chủ, tính tích cực của đại biểu và nâng cao chất lượng kỳ họp. Vấn đề nào xét thấy còn có ý kiến khác nhau, trước khi quyết định, Chủ tọa cho họp riêng các bên liên quan để nắm thêm thông tin, nội dung nào tiếp thu được thì bổ sung, sửa đổi ngay vào văn bản, vấn đề nào cần phải làm sáng tỏ hơn thì yêu cầu giải trình cụ thể, cầu thị và đầy đủ, tạo sự đồng thuận cao trước khi biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Đối với công tác TXCT, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, ngoài tổ chức tiếp xúc trực tiếp có thêm hình thức trực tuyến và giao cho Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh chủ trì phối hợp với Thường trực HĐND, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam cấp huyện, xã và đại biểu HĐND trong tổ tổng hợp ý kiến, kiến nghị, những vấn đề bức xúc cử tri quan tâm. Qua đó, đã kịp thời ghi nhận, giải quyết các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng và những bức xúc của cử tri, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của Thường trực HĐND các cấp.

Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Long chọn lựa một số nội dung cử tri kiến nghị nhiều lần, kéo dài nhiều năm hoặc vấn đề cử tri đang bức xúc để phân công các Ban hoặc Tổ đại biểu HĐND khảo sát, giám sát việc trả lời của UBND tỉnh và các ngành. Sau khi có báo cáo của Ban hoặc Tổ đại biểu HĐND, Thường trực HĐND tổ chức họp để xem xét báo cáo của đoàn khảo sát, giám sát (mời các ngành, địa phương liên quan) để làm rõ các vấn đề cử tri kiến nghị và chính thức có kiến nghị của Thường trực HĐND đối với báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri, tạo sự đồng thuận và tin tưởng của cử tri với hoạt động của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND.

Nghiên cứu sâu các văn bản thuộc thế mạnh của từng đại biểu

Theo Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Long, cần tích cực nghiên cứu, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp HĐND tỉnh với các giải pháp như chỉ đạo việc thuyết trình tại kỳ họp (không thông qua nguyên văn) các tờ trình, đi sâu vào những điểm mới, vấn đề cốt lõi; đối với các báo cáo thì trọng tâm vào những kết quả chính, những tồn tại, hạn chế thuộc chủ quan; đến phiên thông qua dự thảo nghị quyết thì theo hướng ngắn gọn nhưng bảo đảm những nội dung chủ yếu của dự thảo nghị quyết. Từ đó, rút ngắn thời gian thông qua văn bản, dành cho phiên thảo luận và chất vấn, đồng thời cũng rút ngắn được thời gian của kỳ họp.

Cùng với đó, tiếp tục chỉ đạo việc phát hành tài liệu kỳ họp kịp thời, tổ chức họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp, để tất cả đại biểu có thời gian nghiên cứu sâu hơn các tài liệu, phân công đại biểu trong tổ nghiên cứu sâu các văn bản thuộc thế mạnh của từng đại biểu, nhằm phát huy hiệu quả trong phát biểu thảo luận; xem xét cho ý kiến đến nội dung dự thảo nghị quyết, đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém liên quan đến nội dung, vấn đề trọng tâm tại kỳ họp.

Đối với hoạt động giám sát kết quả trả lời ý kiến cử tri, sau khi có báo cáo của UBND tỉnh, Thường trực HĐND lựa chọn những nội dung còn bức xúc, ý kiến kéo dài nhiều năm, trả lời chưa rõ hoặc chưa đúng với thực tế để chỉ đạo các Ban, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiến hành khảo sát, giám sát những vấn đề đó. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND tỉnh sẽ có ý kiến với UBND tỉnh về những vấn đề còn bức xúc để UBND tỉnh tiếp tục giải quyết.

NGUYỄN NHẬT