Đi đến cùng vấn đề chất vấn, giải trình

- 06:29, 09/05/2022 - THÁI HÒA

Theo Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương, cần nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn tại kỳ họp HĐND, phiên giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND theo hướng đi đến tận cùng vấn đề, nhất là những bức xúc được dư luận, xã hội quan tâm. Trên cơ sở kết quả trả lời chất vấn và đề nghị của đại biểu, HĐND ban hành Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, thông báo kết luận phiên giải trình. Thường trực, các Ban, các Tổ và các đại biểu HĐND phải tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kết luận sau phiên chất vấn, phiên giải trình của Thường trực HĐND.

Ban hành Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn

Chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn là một hoạt động quan trọng nhằm giám sát, phản ánh trách nhiệm của đại biểu HĐND, trách nhiệm của UBND tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành trên từng lĩnh vực quản lý. Tại Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021), HĐND tỉnh Hải Dương đã dành 1,5 ngày tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Phiên họp diễn ra nghiêm túc, dân chủ, đi thẳng vào nội dung, nêu rõ nguyên nhân, giải pháp theo hướng đi đến tận cùng của vấn đề, nhằm giải quyết triệt để những nội dung thực tiễn đặt ra, nhất là các vấn đề bức xúc được dư luận, xã hội quan tâm. Thời gian đặt câu hỏi chất vấn không quá 1 phút, thời gian trả lời không quá 3 phút. Đối với vấn đề có nhiều ngành tham gia quản lý, Chủ tọa yêu cầu giám đốc các sở, ngành trả lời, làm rõ thêm. Đồng thời, ứng dụng chuyển đổi số trong việc tiếp nhận các ý kiến chất vấn của cử tri qua trang Thông tin điện tử đại biểu dân cử tỉnh Hải Dương và yêu cầu người bị chất vấn trả lời trực tiếp ngay tại Hội trường.

Đi đến cùng vấn đề chất vấn, giải trình -0
Đại biểu chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Hải Dương Khóa XVII

Sau phiên chất vấn và trả lời chất vấn, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn yêu cầu UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thị, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc những cam kết, các giải pháp đồng bộ để khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý trên các lĩnh vực được chất vấn tại kỳ họp này, báo cáo HĐND tỉnh tại các kỳ họp tiếp theo.

Lấy phiếu điều tra hoặc ghi hình ảnh thuyết minh

Các phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương tập trung về các vấn đề: Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011 - 2016; công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, quản lý quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2017; quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh; công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2017; công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các Trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học và doanh nghiệp xuất khẩu lao động…

Trước mỗi phiên giải trình, Thường trực HĐND tỉnh phân công các Ban HĐND phụ trách lĩnh vực tổ chức các hoạt động khảo sát, giám sát trực tiếp, lấy phiếu điều tra hoặc ghi hình ảnh thuyết minh về các hoạt động liên quan đến nội dung giải trình làm căn cứ tại phiên họp của Thường trực HĐND. Hiệu quả của các phiên giải trình được thể hiện qua việc sáng tạo lựa chọn nhóm vấn đề yêu cầu giải trình, quá trình chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đặc biệt là sự điều hành linh hoạt, mềm dẻo, kinh nghiệm của chủ trì phiên giải trình giúp nhận diện vấn đề một cách sâu sắc, đồng thời gợi ý những giải pháp thiết thực để giải quyết khó khăn gặp phải đối với nhóm vấn đề đưa ra.

Tại các phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh đều có thư ký ghi chép, tổng hợp các “lời hứa” của UBND tỉnh, các cơ quan liên quan về nội dung thực hiện, tiến độ thực hiện, giải pháp khắc phục... để theo dõi đánh giá và có thể tiếp tục yêu cầu giải trình vào phiên họp tiếp theo. sau mỗi phiên giải trình, Thường trực HĐND tỉnh đều ra thông báo kết luận; phân công các Ban HĐND theo dõi, đôn đốc khi cần thiết có thể tổ chức giám sát việc thực hiện của UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn, thông báo kết quả thực hiện cho người chất vấn và báo cáo kết quả với HĐND tỉnh.

Giải quyết triệt để những bức xúc

Theo Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương, cần nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn tại kỳ họp HĐND, phiên giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND theo hướng đi đến tận cùng nhằm giải quyết triệt để những vấn đề thực tiễn đặt ra, nhất là các bức xúc được dư luận, xã hội quan tâm. Trên cơ sở kết quả trả lời chất vấn và đề nghị của đại biểu, HĐND ban hành Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, thông báo kết luận phiên giải trình. Thường trực, các Ban và các đại biểu HĐND tăng cường theo dõi, giám sát việc thực hiện "lời hứa" của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND của UBND cùng cấp, đặc biệt là giám sát việc giải quyết các kết luận sau phiên chất vấn, thảo luận, kết luận của Chủ tọa kỳ họp, phiên giải trình của Thường trực HĐND.

Bên cạnh đó, cần tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường thực hiện chuyển đổi số vào tổ chức: Hoạt động giám sát tại kỳ họp HĐND, phiên giải trình của Thường trực HĐND, công tác trao đổi thông tin giữa Thường trực HĐND và UBND. sử dụng có hiệu quả vai trò của báo chí, truyền thông và tạo điều kiện để cử tri, Nhân dân cùng tham gia hoạt động giám sát tại kỳ họp, phiên giải trình của Thường trực HĐND.

THÁI HÒA