Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024

Chủ động phối hợp chặt chẽ, đồng bộ theo đúng quy định của pháp luật, linh hoạt, phù hợp với tình hình của địa phương

- Thứ Hai, 25/03/2024, 16:31 - Chia sẻ

Tham luận về “mối quan hệ phối hợp công tác giữa UBND tỉnh Khánh Hòa với Thường trực HĐND tỉnh”, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân nêu rõ, thời gian qua, đối với những vấn đề cấp bách, phát sinh từ thực tiễn, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chủ động đề xuất, thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh tổ chức các kỳ họp chuyên đề kịp thời giải quyết, không chờ đến kỳ họp thường lệ.

UBND và Thường trực HĐND tỉnh phối hợp chủ động, chặt chẽ, đồng bộ, linh hoạt

Tham luận tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024 chiều nay, 25.3, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân nêu rõ, mối quan hệ công tác giữa UBND và HĐND cùng cấp nói chung, giữa UBND tỉnh và HĐND tỉnh nói riêng được quy định rất rõ trong Hiến pháp, Luật Tổ chức chính quyền địa phương. HĐND tỉnh với tư cách là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, hoạt động theo kỳ họp ra nghị quyết về các vấn đề xây dựng địa phương và giám sát hoạt động thực hiện pháp luật ở địa phương. UBND tỉnh là cơ quan thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước ở địa phương, là cơ quan chấp hành và chịu sự giám sát của cơ quan bầu ra là HĐND tỉnh.

Với mối quan hệ đã được quy định rõ như trên, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định, trong thời gian qua, UBND tỉnh và HĐND tỉnh nói chung, Thường trực HĐND tỉnh nói riêng đã triển khai thực hiện theo đúng quy định. Trong thực tế đã thực hiện tốt công tác phối hợp, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền địa phương.

Thứ nhất, mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh Khánh Hòa với Thường trực HĐND tỉnh thể hiện rõ nhất qua việc chủ động chuẩn bị các nội dung cho các kỳ họp của HĐND tỉnh, phiên họp Thường trực HĐND tỉnh.

Cụ thể, UBND tỉnh xây dựng các nghị quyết của HĐND tỉnh, tập trung vào việc thể chế hóa chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương các dự án đầu tư công, xây dựng chế độ, chính sách, các biện pháp trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Bên cạnh đó là báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm để HĐND tỉnh cho chủ trương thực hiện những vấn đề quan trọng của địa phương về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách, đầu tư công, phòng chống tham nhũng, phòng chống tội phạm, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo…

Đối với những vấn đề cấp bách, phát sinh từ thực tiễn, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, UBND tỉnh đã chủ động đề xuất, thống nhất với Thường trực tổ chức các kỳ họp chuyên đề kịp thời giải quyết, không chờ đến kỳ họp thường lệ. Các nhiệm kỳ trước, mỗi năm HĐND tỉnh chỉ tổ chức 2 kỳ họp thường lệ, nếu có phát sinh thì nhiều nhất là 4 kỳ họp; trong khi nhiệm kỳ này ngoài 4 kỳ họp thường lệ, HĐND tỉnh đã tổ chức thêm nhiều kỳ họp chuyên đề, nhất là việc đề xuất của UBND đối với việc triển khai Nghị quyết số 55/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa và các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Trong quá trình xây dựng và chuẩn bị các dự án, đề án, báo cáo, các chuyên đề cụ thể trình ra HĐND tỉnh, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị nội dung, tài liệu, hồ sơ đầy đủ, tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định, nhất là đối với các hồ sơ nghị quyết quy phạm pháp luật phải bảo đảm trình tự, thủ tục, hồ sơ theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đối với các hồ sơ nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án từ nguồn vốn ngân sách phải thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hầu hết hồ sơ trình HĐND tỉnh đều bảo đảm thời hạn theo quy định của HĐND tỉnh để các Ban HĐND tỉnh có thời gian tổ chức thẩm tra, khảo sát thực tế; trên cơ sở đó UBND tỉnh tiếp thu, hoàn chỉnh, báo cáo giải trình.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hầu hết các nội dung UBND tỉnh trình đều thông qua tại các kỳ họp HĐND tỉnh. Điều này thể hiện sự thống nhất cao giữa cơ quan hành chính nhà nước và cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân khẳng định.

Ngay sau khi các nghị quyết của HĐND tỉnh được thông qua, UBND tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh kịp thời triển khai thực hiện với các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai cụ thể.

Với sự chung tay giúp sức của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và sự quan tâm của các đại biểu HĐND tỉnh trong việc kịp thời ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong các năm qua và đã triển khai sớm, có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội.

Thứ hai, UBND tỉnh tạo điều kiện để HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh và đại biểu HĐND thực hiện công tác giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên cũng như các chuyên đề giám sát. Các nội dung giám sát nhiệm kỳ này, tập trung vào các lĩnh vực được dư luận và Nhân dân quan tâm như phát triển kinh tế, y tế, giáo dục, môi trường, khoáng sản, thực hiện chính sách an sinh xã hội…

Thông qua công tác giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã thấy được những mặt tích cực cần tiếp tục phát huy, cũng như nhìn nhận được những hạn chế, bất cập, vướng mắc từ thực tiễn trong công tác chỉ đạo, điều hành để có giải pháp phù hợp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.

Lãnh đạo UBND tỉnh tham gia đầy đủ các cuộc họp báo cáo kết quả giám sát, trực tiếp làm việc với Đoàn ĐBQH, HĐND về những vấn đề mà cử tri quan tâm trước và sau mỗi Kỳ họp.

Thứ ba, phối hợp trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Qua các đợt tiếp xúc cử tri trước các kỳ họp HĐND tỉnh của các đại biểu HĐND tỉnh, cử tri trên địa bàn tỉnh đã có nhiều kiến nghị liên quan đến tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh, tập trung chủ yếu về công tác quy hoạch, lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, lĩnh vực đất đai, bồi thường tái định cư, môi trường, các dự án chậm tiến độ hoặc kéo dài quá lâu không thực hiện, bảo đảm an toàn giao thông, chế độ chính sách...

Trên cơ sở tổng hợp kiến nghị và yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung giải quyết các kiến nghị và trả lời đến cử tri. UBND tỉnh nhận thức sâu sắc rằng các kiến nghị của cử tri gửi đến là những yêu cầu, mong muốn từ thực tiễn và là ý kiến đóng góp cho công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Việc giải quyết các kiến nghị của cử tri cũng đồng thời thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân từ cơ sở. Vì vậy, UBND tỉnh luôn có sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời. Kết quả giải quyết nhìn chung đáp ứng đa số nhu cầu, nguyện vọng của cử tri, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đối với các kiến nghị chưa thể giải quyết được ngay, đều xác định lộ trình, kế hoạch thực hiện. Thường trực HĐND tỉnh cũng rất quan tâm theo dõi, giám sát và đôn đốc để UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo cho đến khi kiến nghị được giải quyết dứt điểm.

Thứ tư, UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh trong hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh, nhất là lựa chọn các vấn đề đưa ra chất vấn tại kỳ họp, tập trung các vấn đề cử tri và Nhân dân địa phương quan tâm, những vấn đề liên quan đến sản xuất, đời sống, sinh hoạt của Nhân dân địa phương.

Với trách nhiệm là người trả lời chất vấn, lãnh đạo UBND tỉnh thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chuẩn bị chu đáo, báo cáo giải trình những vấn đề đại biểu yêu cầu. Sau chất vấn, UBND tỉnh đã tập trung thực hiện các giải pháp, cam kết, khắc phục những tồn tại, hạn chế phát sinh qua hoạt động chất vấn, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được chất vấn và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện.

Đánh giá một cách tổng thể, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định, trong nhiệm kỳ này, UBND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh đã có sự phối hợp một cách chủ động, chặt chẽ, đồng bộ theo đúng quy định của pháp luật và linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của 2 cơ quan, góp phần bảo đảm thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn. Mối quan hệ này cũng được thể hiện trong mối quan hệ làm việc giữa Tỉnh ủy, HĐND và UBND.

Thực hiện kỳ họp “không giấy”, tiết kiệm thời gian, chi phí

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những khó khăn, bất cập trong công tác phối hợp giữa UBND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân đề xuất 4 giải pháp, kiến nghị.

Thứ nhất, UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh thường xuyên theo dõi việc thực hiện phối hợp công tác của hai bên, đánh giá chính xác hiệu quả và những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện, kịp thời tổ chức họp rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả phối hợp.

Thứ hai, HĐND tỉnh tiếp tục tăng cường kỳ họp chuyên đề để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và những vấn đề khác có liên quan.

Thứ ba, Thường trực HĐND tỉnh tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc gửi, nhận tài liệu kỳ họp HĐND tỉnh với tinh thần kỳ họp “không giấy”, giảm bớt thời gian in ấn tài liệu giấy cũng như tiết kiệm chi phí.

Thứ tư, UBND tỉnh chủ động hơn nữa trong việc chuẩn bị các hồ sơ nghị quyết để trình HĐND tỉnh sớm hơn để các Ban HĐND tỉnh có thêm thời gian nghiên cứu, thẩm tra có chất lượng hơn.

Với cách làm này, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tin tưởng, sự phối hợp giữa UBND và HĐND các cấp sẽ ngày càng tốt hơn và góp phần làm cho địa phương ngày càng phát triển ổn định.

Hoàng Ngọc
#