Chỉ đạo, giải trình ngay

- Thứ Ba, 17/01/2023, 06:33 - Chia sẻ

Theo kinh nghiệm của Thường trực HĐND huyện Tứ Kỳ, Hải Dương, cùng với chủ động phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Ban HĐND dựa trên năng lực, sở trường và vị trí công tác; chú trọng khảo sát thực tế, giám sát trực tiếp để có số liệu thực tế và chính xác, tại các cuộc họp thẩm tra đều có sự tham gia của đại diện Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện để cho ý kiến chỉ đạo ngay và thuyết minh, giải trình những vấn đề chưa rõ ràng, thống nhất, chưa phù hợp và tính khả thi trong báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết.

Phân công trách nhiệm các thành viên

Chia sẻ về kinh nghiệm nghiên cứu, đánh giá, phân tích báo cáo kinh tế - xã hội của UBND huyện về lĩnh vực giáo dục - đào tạo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm, Thường trực HĐND huyện Tứ Kỳ cho biết: ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực đã chỉ đạo Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện chủ động phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Ban dựa trên năng lực, sở trường và vị trí công tác.

Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Tứ Kỳ khóa XX - ảnh TRẦN YẾN
Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Tứ Kỳ khóa XX. Ảnh: Trần Yến

Trong đó, phân công Hiệu trưởng Trường THCS Phan Bội Châu - Thành viên của Ban theo dõi, nắm bắt và thu thập các thông tin liên quan đến lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ; Trưởng phòng Văn hóa thông tin - Thành viên của Ban theo dõi, nắm bắt và thu thập các thông tin liên quan đến lĩnh vực văn hóa, xã hội, thông tin, thể dục, thể thao, chính sách, tôn giáo. Từ đó, các thành viên sẽ chủ động nắm bắt tình hình chung ở các lĩnh vực và chủ động nghiên cứu, đánh giá, phân tích các báo cáo của UBND huyện về lĩnh vực được phụ trách.

Giao Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội rà soát toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện về lĩnh vực giáo dục - đào tạo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm trong Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng, hàng năm; tham mưu xây dựng bảng so sánh, đánh giá và định hướng một số nội dung gửi cho các thành viên Ban làm cơ sở nghiên cứu, phân tích, đánh giá, tham gia ý kiến.

Xây dựng kế hoạch thẩm tra, khảo sát sát thực tế

Để chủ động thẩm tra, ngay sau khi Thường trực HĐND huyện ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp, căn cứ vào nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp, Ban Kinh tế - Xã hội phải chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó yêu cầu UBND huyện gửi các tài liệu phục vụ thẩm tra về Ban bảo đảm thời gian theo luật định để Ban gửi cho các thành viên nghiên cứu; đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Ban nghiên cứu các nội dung UBND huyện trình tại kỳ họp, trong đó nghiên cứu chuyên sâu đối với lĩnh vực mình được phân công phụ trách theo quy chế hoạt động. Thường trực HĐND huyện chỉ đạo 2 Ban HĐND phải khảo sát thực tế, giám sát trực tiếp để có số liệu thực tế và chính xác.

Bên cạnh đó, luôn chú trọng thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến lĩnh vực giáo dục - đào tạo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm làm tư liệu phân tích, so sánh, đánh giá các nội dung trong báo cáo của UBND huyện, các tài liệu. Cùng với đó, Thường trực HĐND huyện cùng các Phó trưởng Ban HĐND chuyên trách dự các kỳ họp của HĐND các xã, thị trấn để nắm bắt những thông tin liên quan trực tiếp tại cơ sở. Trong các cuộc giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND đều mời các Phó Ban chuyên trách cùng tham dự. Đại diện lãnh đạo của Ban dự họp đầy đủ các cuộc họp giao ban hàng tháng, quý, năm và các cuộc họp liên quan của UBND huyện để nghe các cơ quan chuyên môn của UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Thuyết minh, giải trình những vấn đề chưa rõ ràng, phù hợp

Quá trình thẩm tra các báo cáo của UBND huyện, giám sát và nghiên cứu về lĩnh vực giáo dục - đào tạo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm, Thường trực, các Ban HĐND huyện phải phối hợp thường xuyên với cơ quan chuyên môn của huyện có liên quan để nắm bắt, nghiên cứu sâu và đánh giá, kiến nghị về công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát, tổng kết, rút kinh nghiệm từ UBND huyện đến các phòng chuyên môn, các địa phương, cơ sở giáo dục, dạy nghề. Tại các cuộc họp thẩm tra của hai Ban HĐND đều có sự tham gia của đại diện Thường trực HĐND huyện, đại diện lãnh đạo UBND huyện và các Phó Ban HĐND để cho ý kiến chỉ đạo ngay tại các buổi nghiên cứu, giám sát, thẩm tra và thuyết minh giải trình những vấn đề chưa rõ ràng, thống nhất, chưa phù hợp và tính khả thi trong báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết.

Tại cuộc họp thẩm tra, Ban Kinh tế - Xã hội đã tham gia một số nội dung cụ thể đối với lĩnh vực giáo dục - đào tạo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm trong báo cáo và dự thảo nghị quyết do UBND huyện tham mưu. Cụ thể như: mục tiêu trong năm 2022, phấn đấu có thêm 14 trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 là cao so với tình hình thực tế và điều kiện nguồn vốn đầu tư công phụ thuộc vào tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất. Phần nhiệm vụ và giải pháp về lao động việc làm còn chung chung, chưa rõ ràng, đề nghị UBND huyện làm tốt công tác định hướng cho học sinh các trường THPT, trong các trường phổ thông; chủ động phối hợp mở các lớp dạy nghề ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện; chú trọng thực hiện tốt chương trình xuất khẩu lao động... Các ý kiến của Ban đóng góp phù hợp, sát với tình hình thực tế trên địa bàn và đã được UBND huyện tiếp thu, bổ sung vào báo cáo.

THÁI HÒA