HĐND TỈNH BÌNH DƯƠNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIẾP CÔNG DÂN, GIÁM SÁT GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Bài 1: Đồng chủ trì tiếp công dân với lãnh đạo UBND tỉnh

- Thứ Sáu, 13/05/2022, 05:33 - Chia sẻ

Nhiệm kỳ này, Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương không chủ trì tiếp công dân riêng mà đồng chủ trì tiếp công dân với lãnh đạo UBND tỉnh. Nhờ vậy, hiệu quả tiếp công dân của cả HĐND và UBND tỉnh đều được nâng lên rõ rệt. Việc giải quyết những vụ việc của công dân được đẩy nhanh tiến độ, có sự đồng thuận giữa HĐND và UBND; về phía HĐND, không còn phải thay UBND trả lời công dân về những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND, thay vào đó, HĐND sẽ giám sát việc trả lời của lãnh đạo UBND tại buổi tiếp công dân cũng như tiến độ, kết quả giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo là công tác quan trọng của đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Làm tốt những công tác này không chỉ giúp tăng cường mối quan hệ, củng cố lòng tin của Nhân dân vào đảng và Nhà nước mà còn là hình thức bảo đảm để công dân thực hiện quyền làm chủ, tham gia trực tiếp vào quá trình quản lý nhà nước, quản lý xã hội, đúng với bản chất Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. đối với HĐND các cấp, hoạt động tiếp công dân và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được quy định trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Giám sát, Luật Tiếp công dân và Nghị quyết 759/2014/UBTVQH13, tạo cơ sở pháp lý cụ thể để triển khai thực hiện và mang lại những hiệu quả nhất định nhưng vẫn còn nhiều khó khăn.

Đẩy nhanh tiến độ giải quyết từ sự đồng thuận

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương đã ban hành “Quy chế tiếp công dân của Thường trực và đại biểu HĐND tỉnh”. Trong đó, quy định rõ Thường trực HĐND tỉnh thay mặt HĐND tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh mỗi tháng một lần vào ngày thứ ba tuần thứ ba hàng tháng. Điểm khác biệt so với nhiệm kỳ trước đây là: Thường trực HĐND tỉnh không chủ trì tiếp riêng mà sẽ đồng chủ trì tiếp công dân cùng với lãnh đạo UBND tỉnh. Tại các buổi tiếp công dân định kỳ, những nội dung công dân phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐND tỉnh sẽ do Thường trực HĐND tỉnh trả lời; nội dung thuộc thẩm quyền của UBND sẽ do lãnh đạo UBND tỉnh trả lời.

Với cách làm này, hiệu quả tiếp công dân của cả HĐND và UBND tỉnh đều được nâng lên rõ rệt. Việc giải quyết những vụ việc của công dân được đẩy nhanh tiến độ, có sự đồng thuận giữa HĐND và HĐND; về phía HĐND, không còn phải thay UBND trả lời công dân về những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND, thay vào đó, HĐND sẽ giám sát việc trả lời của lãnh đạo UBND tại buổi tiếp công dân cũng như tiến độ, kết quả giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Để thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân định kỳ, Thường trực HĐND tỉnh phân công phó Chủ tịch HĐND trực tiếp tiếp công dân; định kỳ một quý Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp công dân một lần. Ngoài tiếp công dân định kỳ hàng tháng, theo Quy chế đã ban hành, Chủ tịch HĐND tỉnh có thể tiếp công dân đột xuất trong một số trường hợp cụ thể, trong đó có trường hợp “những vụ việc do công dân đăng ký có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của HĐND tỉnh”.

Đại biểu tiếp công dân chung với lãnh đạo địa phương

Nhiệm kỳ này, Thường trực HĐND tỉnh sắp xếp, bố trí cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân tại nơi tiếp công dân ở địa phương ứng cử. Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương nhận thấy hoạt động tiếp công dân của đại biểu HĐND khá khó khăn do đòi hỏi về kỹ năng, kiến thức pháp luật, về khả năng am hiểu tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ở địa phương… Bên cạnh đó, pháp luật chưa có quy định cụ thể về: Số lần tối thiểu tiếp công dân, đại biểu tiếp riêng hay chung với chính quyền địa phương, các điều kiện bảo đảm cho hoạt động tiếp công dân, các công tác phục vụ để đại biểu tiếp công dân… Do đó, việc tổ chức cho đại biểu HĐND tiếp công dân cũng gặp những khó khăn, vướng mắc nhất định.

Khắc phục những khó khăn, cách làm của Bình Dương là: Sắp xếp, bố trí đại biểu HĐND tỉnh tiếp chung với buổi tiếp công dân do lãnh đạo địa phương chủ trì. Thường trực HĐND tỉnh ban hành lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh định kỳ 6 tháng/lần sau khi trao đổi thống nhất với Tổ trưởng Tổ đại biểu (bình quân mỗi đại biểu tiếp công dân khoảng 3 tháng một lần). Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với Ban Tiếp công dân cấp huyện tổ chức, tham mưu, phục vụ cho đại biểu tiếp công dân tại địa phương ứng cử. Lịch tiếp công dân được đăng tải công khai tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh, trụ sở Tiếp công dân cấp huyện, Trang thông tin điện tử của HĐND tỉnh Bình Dương (tại địa chỉ https://hdndbinhduong.vn) để Nhân dân và cử tri thuận tiện theo dõi và liên hệ.

Với cách bố trí đại biểu HĐND tỉnh tiếp chung với buổi tiếp công dân do lãnh đạo địa phương chủ trì, đại biểu không gặp khó khăn khi thực hiện trách nhiệm tiếp công dân đã được pháp luật quy định, bởi việc trả lời, giải thích, hướng dẫn, tiếp nhận đơn thư, kiến nghị, phản ánh đã được người chủ trì buổi tiếp công dân thực hiện. Hơn nữa, thông qua những buổi tiếp chung như vậy, đại biểu vừa thực hiện trách nhiệm của mình, vừa tiếp thu được những kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn tiếp công dân.

NGUYỄN NHẬT