Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh nâng cao hiệu quả giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri

Bài 1: Chú trọng sàng lọc, phân loại kiến nghị

- Thứ Sáu, 26/01/2024, 06:49 - Chia sẻ

Để giải quyết thấu đáo kiến nghị của cử tri, trước hết, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh chú trọng khâu tổng hợp, sàng lọc. Các kiến nghị sau khi được các Tổ đại biểu HĐND tỉnh gửi về Thường trực HĐND tỉnh sẽ tiếp tục được phân loại để bảo đảm kiến nghị đúng thẩm quyền, rõ nội dung, địa chỉ giải quyết. Đối với những kiến nghị mang tính chất khiếu nại, tố cáo sẽ được chuyển kiến nghị đến cơ quan chức năng giải quyết theo trình tự, thủ tục của pháp luật, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho cử tri.

Hạn chế kiến nghị không đúng thẩm quyền hoặc đã được trả lời

Trên thực tế, việc giải quyết kiến nghị của cử tri không phải ngày một ngày hai mà cần có thời gian, nguồn lực. Từ thực tiễn hoạt động, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh xác định lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải quyết thấu đáo kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cử tri có vai trò hết sức quan trọng đối với mỗi đại biểu dân cử nói riêng, cơ quan dân cử nói chung.

Quang cảnh Hội nghị giám sát giải quyết kiến nghị cử tri do Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh tổ chức
Quang cảnh Hội nghị giám sát giải quyết kiến nghị cử tri do Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh tổ chức

Để giải quyết thấu đáo, đến cùng kiến nghị của cử tri, trước hết, Thường trực HĐND tỉnh chú trọng khâu tổng hợp. Các kiến nghị sau khi được các Tổ đại biểu gửi về Thường trực HĐND tỉnh sẽ tiếp tục được sàng lọc, phân loại để bảo đảm kiến nghị đúng thẩm quyền, rõ nội dung, địa chỉ. Những kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp huyện, kiến nghị đã trả lời giải quyết ở các kỳ trước hoặc đang trong lộ trình giải quyết sẽ không tổng hợp và được thông tin lại Tổ đại biểu HĐND tỉnh; gửi xin ý kiến các Ban, đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

Trên thực tế, tại nhiều diễn đàn, cử tri vẫn phản ánh những kiến nghị mang tính chất khiếu nại, tố cáo. Thực hiện quan điểm chỉ đạo thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh là phân loại rõ kiến nghị, rõ nội dung, đúng thẩm quyền, các kiến nghị thuộc nhóm đơn thư khiếu nại, tố cáo dù không tổng hợp song sẽ được chuyển đến cơ quan chức năng giải quyết theo trình tự, thủ tục của pháp luật để bảo đảm quyền lợi chính đáng cho cử tri.

Trước các kỳ TXCT, Thường trực HĐND tỉnh đều có Công văn hướng dẫn; trong đó, nêu rõ quan điểm tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri: “Thường trực HĐND tỉnh chỉ xem xét, tổng hợp các kiến nghị thiết thực, ảnh hưởng trực tiếp đến đông đảo cử tri, nhân dân thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh; hạn chế tối đa những kiến nghị liên quan đến đề nghị bố trí nguồn lực ngân sách đầu tư công, đầu tư xây dựng cơ bản”. Việc phân loại kiến nghị cử tri bảo đảm kiến nghị cấp nào giải quyết cấp đó, đúng thẩm quyền, rõ trách nhiệm. Sau TXCT, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy  ban MTTQ các huyện, thị, thành phố rà soát, thống nhất từng nội dung kiến nghị để tổng hợp đầy đủ, chính xác, khách quan, rõ địa chỉ, nội dung quan tâm đến những vấn đề bức xúc, những vấn đề cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết, phân loại, theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri. Do đó, đã hạn chế được nhiều kiến nghị không đúng thẩm quyền, kiến nghị đã được trả lời, giải quyết. 

Giám sát đến cùng việc giải quyết 

Trên cơ sở báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri được các Tổ và đại biểu thống nhất, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh phân công các ban, Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát kiến nghị của cử tri theo lĩnh vực phụ trách và địa bàn ứng cử. Trong năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh đã phân công các Ban, Tổ đại biểu HĐND tỉnh theo dõi, giám sát việc giải quyết 123 kiến nghị cử tri gửi về Kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023), Kỳ họp 14 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) HĐND tỉnh và các kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm trong các kỳ họp trước của HĐND tỉnh.

Qua giám sát, khảo sát, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh đã lựa chọn, đề xuất nội dung kiến nghị chậm được giải quyết, kiến nghị kéo dài để đưa ra hội nghị giám sát kiến nghị của cử tri nhằm thống nhất chủ trương, biện pháp giải quyết trước kỳ TXCT của đại biểu HĐND tỉnh. Hội nghị này được Thường trực HĐND tỉnh tổ chức định kỳ 2 lần/1 năm. Sau hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Thông báo kết luận để làm cơ sở cho UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục tăng cường trách nhiệm giải quyết và là cơ sở để đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và nhân dân theo dõi, đôn đốc, giám sát. Mặt khác, qua nghiên cứu báo cáo kết quả giải quyết của UBND tỉnh, những vấn đề kiến nghị giải quyết cần được kiểm chứng hoặc để giải quyết thấu đáo, Thường trực HĐND tỉnh sẽ giao Văn phòng tham mưu tổ chức cuộc giám sát trực tiếp tại các địa phương, đơn vị kết hợp với giám sát trách nhiệm giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân.

Trên cơ sở giám sát, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tham mưu báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp HĐND tỉnh; đồng thời, dự thảo nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri trình thông qua tại kỳ họp thường lệ. Sau kỳ họp, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết về kết quả giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri, tạo cơ sở pháp lý cho giám sát việc triển khai thực hiện trên thực tế.

Với cách làm đó, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh đã đề cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng hiệu quả giám sát, thẩm tra việc giải quyết kiến nghị cử tri và chủ động báo cáo Thường trực HĐND tỉnh kết quả giám sát. Đồng thời, qua giám sát đã kịp thời có những kiến nghị, đề xuất với các cơ quan chức năng về những giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết kiến nghị cử tri.

PHẠM THỊ HÀ
#