Giám sát công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Bài 1: Đạt, vượt chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn

- Thứ Hai, 18/09/2023, 05:26 - Chia sẻ

Giai đoạn 2020 - 2022, tỉnh Đồng Nai đã có nhiều nỗ lực triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính và đạt được một số kết quả khả quan: 401 thủ tục hành chính được kiến nghị đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn hàng năm ở cả 3 cấp đều đạt và vượt chỉ tiêu; tỷ lệ giải quyết phản ánh, kiến nghị kịp thời đạt 99%... Tuy nhiên, kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính hàng năm chưa đạt 10% theo mục tiêu đề ra; số hồ sơ trễ hạn, hồ sơ yêu cầu bổ sung, hồ sơ ngừng xử lý hoặc trả hồ sơ còn chiếm tỷ lệ khá cao...

HĐND tỉnh Đồng Nai giám sát trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa Huyện Xuân Lộc - ẢNH CÔNG NGHĨA
HĐND tỉnh Đồng Nai giám sát trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa Huyện Xuân Lộc. Ảnh: Công Nghĩa

Đó là những nội dung được nhấn mạnh qua Nghị quyết của HĐND tỉnh Đồng Nai về kết quả giám sát việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2022.

401 thủ tục hành chính được kiến nghị đơn giản hóa, rút ngắn

Nghị quyết của HĐND tỉnh Đồng Nai nghi nhận: hàng năm, trên cơ sở kế hoạch cải cách hành chính đã ban hành, UBND tỉnh có nhiều nỗ lực triển khai các nhiệm vụ, mục tiêu, nội dung cải cách hành chính; rà soát kiện toàn Ban chỉ đạo, thực hiện công bố, công khai các thủ tục hành chính và ban hành 123 quyết định công bố bộ thủ tục hành chính với 1.865 thủ tục. Quá trình thực hiện, đến nay có 401 thủ tục hành chính được kiến nghị đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết.

Công tác ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện kịp thời. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đã tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính được nhanh chóng, thuận lợi; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn hàng năm ở cả 3 cấp đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ hài lòng của người dân trung bình đạt trên 92% theo chỉ tiêu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tỷ lệ giải quyết phản ánh kiến nghị kịp thời đạt 99%; xử lý phản ánh giải quyết hồ sơ chậm trễ, trách nhiệm của công chức đơn vị, địa phương đạt 97%.

Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của 21/21 cơ quan thuộc tỉnh và các phòng, ban chuyên môn cấp huyện; tinh giản 389 biên chế công chức, đạt tỷ lệ 11,37%, vượt tỷ lệ tối thiểu 10% của Trung ương, cắt giảm 4.865 biên chế viên chức; phê duyệt đề án vị trí việc làm cho 20/22 đơn vị hành chính cấp sở và 38 đơn vị sự nghiệp.

Thực hiện xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, 100% cơ quan Đảng và Nhà nước xây dựng kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng; kiện toàn và ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số, tổ chức triển khai thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại các ấp, khu phố trên địa bàn các huyện, thành phố, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Đặc biệt, qua khảo sát của đại biểu HĐND tỉnh về việc trực tiếp thực hiện một thủ tục hành chính và đánh giá kết quả thực hiện, có 17/17 đại biểu hài lòng với việc thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phân một cửa và thủ tục nộp hồ sơ trực tuyến.

Số hồ sơ trễ hạn, yêu cầu bổ sung còn cao

Bên cạnh những kết quả đạt được, nghị quyết của HĐND tỉnh Đồng Nai cũng chỉ ra: quá trình thực hiện còn một số tồn tại, hạn chế ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả thực hiện cải cách hành chính của tỉnh, điều này thể hiện qua kết quả đánh giá của Bộ Nội vụ về chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh hàng năm như: năm 2021, chỉ số cải cách hành chính giảm 21 hạng so với năm 2020 (từ hạng 34 xuống hạng 55); chỉ số hiệu quả quản trị công, hành chính công (PAPI) giảm nhóm hạng (từ nhóm trung bình cao xuống nhóm trung bình thấp); chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) giảm 2 hạng (năm 2020 hạng 20, năm 2021 hạng 22); chỉ số SIPAS cũng còn hạn chế (tỷ lệ hài lòng về giải quyết phản ánh kiến nghị đạt 76,93%).

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành về cải cách hành chính tại một số đơn vị, địa phương chưa quyết liệt, hiệu quả chưa cao, còn giao khoán cho cấp phó, dẫn đến còn tình trạng công chức chưa chấp hành nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính, nhất là tại một số UBND cấp xã. Ban chỉ đạo, các thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính ở một số địa phương chưa thực hiện nghiêm quy chế hoạt động, chưa duy trì họp Ban chỉ đạo nên chưa kịp thời xem xét giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, việc công bố, công khai các thủ tục hành chính tại một số cơ quan, đơn vị còn chậm, chưa kịp thời; việc niêm yết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa hiệu quả chưa cao, thông tin niêm yết chưa thống nhất, chính xác giữa các cấp, các địa phương và trên Cổng thông tin điện tử, chưa niêm yết đầy đủ các bộ hồ sơ mẫu để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính hàng năm chưa đạt 10% theo mục tiêu đề ra.

Kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn ở cả 3 cấp giai đoạn 2020 - 2022 đều đạt và vượt chỉ tiêu, tuy nhiên số hồ sơ trễ hạn, hồ sơ yêu cầu bổ sung, hồ sơ ngừng xử lý hoặc trả hồ sơ còn chiếm tỷ lệ khá cao. Việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số cơ quan, đơn vị chất lượng chưa tốt, thời gian giải quyết hồ sơ còn kéo dài, nhất là lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, thuế, tư pháp. Số lượng hồ sơ tiếp nhận và xử lý qua dịch vụ công trực tuyến cấp xã còn ít.

TRÂM NGUYỄN