30 năm - một chặng đường phát triển

30 năm - một chặng đường phát triển

PHẠM XUÂN PHÚ - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Tĩnh
Trên chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển (24.9.1993 – 24.9.2023), qua nhiều lần tách- nhập, thay đổi mô hình tổ chức, nhưng dù ở hoàn cảnh nào, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Tĩnh luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, giúp việc…, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh.

Tổ chức bộ máy được củng cố theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp

Văn phòng HĐND và Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh được thành lập vào ngày 24.9.1993 theo Quyết định số 111/QĐ-HĐND của Thường trực HĐND tỉnh, trên cơ sở tách ra từ Văn phòng UBND tỉnh với bộ máy tham mưu, giúp việc chỉ có 11 người, gồm Chánh Văn phòng, bộ phận nghiên cứu tổng hợp và hành chính, quản trị. Những ngày đầu mới thành lập, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc còn nhiều thiếu thốn nhưng thế hệ cán bộ, lãnh đạo lúc bấy giờ đã không ngại khó, ngại khổ, khắc phục mọi khó khăn, tận tụy với công việc, kịp thời tham mưu, phục vụ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 2005, Văn phòng HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh được chia tách thành 2 Văn phòng theo các Nghị quyết và Nghị định của Trung ương; năm 2008, hợp nhất thành Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND tỉnh theo Nghị quyết số 545/2007/NQ-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; năm 2016, tiếp tục tách thành 2 Văn phòng theo Nghị quyết số 1097/2015/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 48/2016/NĐ-CP của Chính phủ; năm 2019, thực hiện thí điểm hợp nhất 3 văn phòng (Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh) thành Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh theo Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; từ năm 2021, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và Văn phòng UBND được tách ra theo Nghị quyết số 1004/2020-NQ/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 267/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

30 năm – một chặng đường phát triển

Hiện nay, ngoài 9 cán bộ là Lãnh đạo Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh hoạt động chuyên trách sinh hoạt tại Văn phòng, tổ chức bộ máy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh gồm Lãnh đạo Văn phòng và 4 phòng trực thuộc gồm: Phòng Công tác Quốc hội; Phòng Tổng hợp, Thông tin, Dân nguyện; Phòng Công tác HĐND; Phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị với 37  công chức, người lao động.

 Từ khi thành lập đến nay, sau nhiều lần sáp nhập, chia tách, đổi tên, chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh ngày càng được bổ sung, hoàn thiện; tổ chức bộ máy tiếp tục được củng cố theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp; cơ sở vật chất từng bước được tăng cường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành; đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động ngày càng trưởng thành về bản lĩnh chính trị và nghiệp vụ chuyên môn.

Chất lượng tham mưu, phục vụ ngày càng được nâng lên

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng…”, 30 năm qua, trải qua các nhiệm kỳ, chất lượng tham mưu, phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Tĩnh ngày càng được nâng lên: Từ công tác tham mưu xây dựng, ban hành quy chế hoạt động và các văn bản chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động; xây dựng chương trình, tổ chức các phiên họp, kỳ họp thường kỳ, chuyên đề và bất thường; hoạt động tiếp xúc cử tri; tiếp công dân; tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; xây dựng pháp luật; hoạt động thẩm tra, giám sát, khảo sát cũng như các hoạt động khác.
Đặc biệt, từ năm 1993 đến nay, Văn phòng đã tham mưu, giúp việc và phục vụ 7 Khóa hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, tham dự 72 kỳ họp Quốc hội; đồng thời, tham mưu tổ chức các hội nghị lấy ý kiến tham gia vào các dự án luật trình Quốc hội... Ngoài việc tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các chuyên viên của Văn phòng cũng cung cấp đầy đủ các thông tin về kinh tế - xã hội của địa phương, để các đại biểu có cơ sở, luận cứ tham gia thảo luận tại các kỳ họp của Quốc hội và phiên họp của Chính phủ để quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; tham mưu, giúp việc cho Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức các cuộc giám sát đúng trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề bức xúc mà cử tri và xã hội quan tâm. Bên cạnh đó, luôn đổi mới theo hướng đẩy mạnh các cuộc giám sát, khảo sát tại cơ sở; hoạt động TXCT của ĐBQH được tổ chức đa dạng, trong đó có nhiều cuộc TXCT theo chuyên đề.

30 năm – một chặng đường phát triển

Song song đó, Văn phòng cũng phục vụ 8 Khóa HĐND tỉnh với gần 100 kỳ họp, ban hành 800 nghị quyết trên các lĩnh vực..., đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của chính quyền địa phương đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, từng bước nâng cao đời sống của Nhân dân… Đồng thời, tham mưu tổ chức hơn 500 cuộc giám sát, bao gồm cả giám sát chuyên đề, giám sát, khảo sát thường xuyên. Sau các cuộc giám sát, Văn phòng chú trọng tham mưu theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các kiến nghị, kết luận của Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh; kịp thời tổng hợp, phân loại các ý kiến, kiến nghị và tham mưu chuyển tới các cấp, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền nghiên cứu, giải quyết.

Cùng với đó, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cũng phục vụ chu đáo, kịp thời các kỳ họp, hội nghị, cuộc họp, các hoạt động buổi làm việc của Đoàn ĐBQH, Thường trực, các ban HĐND; tổ chức tiếp đón hàng trăm lượt khách đến thăm và làm việc tại tỉnh bảo đảm an toàn và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp… Bên cạnh nâng cao chất lượng chuyên môn, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cũng luôn chú trọng làm tốt công tác hành chính, tiếp nhận, ban hành văn bản, lưu trữ hồ sơ tài liệu, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành tác nghiệp...

Với quyết tâm đổi mới, sáng tạo để nâng cao chất lượng các kỳ họp, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã xây dựng và triển khai ứng dụng phần mềm “Quản lý kỳ họp HĐND các cấp” với nội dung trọng tâm là "kỳ họp không giấy”, được thực hiện tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hay như, trong điều kiện phòng chống dịch Covid -19, Văn phòng cũng đã tổ chức điểm cầu để Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia trực tuyến các kỳ họp Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh TXCT cũng như các phiên họp khác... Đây có thể xem là dấu ấn đột phá, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; qua đó, đem lại hiệu quả tích cực, đáp ứng yêu cầu và lộ trình xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh cũng như hiện đại hóa nền hành chính nhà nước.

30 năm – một chặng đường phát triển

Đặc biệt, trong công tác phối hợp, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh còn tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH, Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh giữ mối liên hệ công tác với các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và địa phương. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ có hiệu quả với Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh thông qua các Quy chế phối hợp; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của Văn phòng Quốc hội và nhiều đơn vị liên quan. Tiếp tục đổi mới, cải cách hành chính, cách thức, lề lối làm việc, thực hiện văn hoá công sở, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành công việc, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan. Tập trung xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là cơ quan giúp việc của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Đáng chú ý, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cũng đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ. Cụ thể, đã quy hoạch, đào tạo, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tin học và kiến thức quản lý nhà nước cho hầu hết cán bộ, công chức và nhân viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử… Đồng thời, thường xuyên quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể Văn phòng hoạt động tích cực, hiệu quả…

Xứng đáng là “cánh tay” đắc lực của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh

Sau nhiều lần chia tách, sáp nhập và đổi tên thành Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, với chức năng, nhiệm vụ ngày càng được bổ sung, hoàn thiện, Văn phòng luôn xác định rõ trách nhiệm thực hiện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với truyền thống đoàn kết gắn bó, phát huy trí tuệ tập thể và trách nhiệm cá nhân, tận tuỵ với nhiệm vụ được giao, khắc phục, vượt qua những khó khăn thử thách, tập thể cán bộ, công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh không ngừng lớn mạnh, trưởng thành; kịp thời tham mưu, giúp việc đắc lực cho HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh.

Với những nỗ lực đó, tập thể Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và nhiều cá nhân đã vinh dự được đón nhận Huân Chương Lao động Hạng II, Hạng III; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của các Bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và nhiều danh hiệu thi đua khác... Đặc biệt, Đảng bộ Văn phòng hàng năm đều được Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh công nhận là tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh và trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Luật gia đều đạt danh hiệu tổ chức cơ sở vững mạnh, xuất sắc... Những kết quả đó đã thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, của tỉnh Hà Tĩnh với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Đó cũng là sự nhắc nhở để Văn phòng phải phấn đấu nâng tầm chất lượng hơn nữa để xứng đáng với niềm tin yêu đó.

30 năm – một chặng đường phát triển

Truyền thống 30 năm chắc chắn sẽ là hành trang vô cùng quý giá, thực sự là nơi để cán bộ, công chức rèn luyện phấn đấu; nhiều đồng chí đã trưởng thành và giữ những vị trí quan trọng trong các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp, đóng góp sức mình trong công cuộc xây dựng, phát triển của tỉnh… Trên cơ sở kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của chặng đường đã qua, thời gian tới, tập thể lãnh đạo và công chức, nhân viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổ chức phục vụ, góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của cơ quan dân cử, nhất là các nội dung: TXCT, khảo sát, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Quốc hội, HĐND tỉnh...

Đồng thời, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cũng sẽ thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng Đảng bộ, các tổ chức đoàn thể và cơ quan văn phòng vững mạnh..., góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Duy Thông trình bày