Hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Chuẩn bị chu đáo, bài bản, kỹ lưỡng 

Xem với cỡ chữ
Khẳng định công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng rất chu đáo, bài bản, kỹ lưỡng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam NGUYỄN TÚC nêu rõ, Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Công tác nhân sự cũng được tiến hành từng bước, từng việc, từng khâu một cách kỹ lưỡng, thận trọng, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch, làm đến đâu chắc đến đó.

Ý nguyện của nhân dân

- Thưa ông, Hội nghị Trung ương 14, Khóa XII đã tiếp thu, hoàn chỉnh và thông qua dự thảo các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư Khóa XIII với sự nhất trí rất cao. Qua đó, ông đánh giá thế nào về công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng?

	Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Túc
Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Túc
Nguồn: ITN

- So với các kỳ Đại hội trước, việc chuẩn bị để tiến hành Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã ngày càng bài bản. Chúng ta đã ngăn chặn được những lỗ hổng trong công tác nhân sự và trong công tác kiểm tra, giám sát. Đặc biệt với quy trình 5 bước để thực hiện việc giới thiệu và lựa chọn các nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII. Điều đó cho thấy sự dày công, chăm lo cho công tác nhân sự theo đúng nguyên tắc mà Đảng, trực tiếp là Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh, đó là tiến hành từng bước, từng việc, từng khâu một cách kỹ lưỡng, thận trọng, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch, làm đến đâu, chắc đến đó. Tôi tin rằng, với sự chuẩn bị chu đáo này, chắc chắn Đại hội lần thứ XIII của Đảng ta sẽ thành công tốt đẹp.

- Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng được đánh giá là có nhiều nội dung mới, phát huy được quyền làm chủ của nhân dân. Cá nhân ông nhìn nhận như thế nào về nội dung này?

- Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển; trên cơ sở phát huy tối đa dân chủ, trân trọng lắng nghe ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, cán bộ, đảng viên và nhân dân; lựa chọn, chắt lọc, tham khảo các đề xuất tâm huyết, trách nhiệm; kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Ngay trong phát biểu bế mạc tại Hội nghị Trung ương 14 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, biểu dương đại hội đảng bộ các cấp đã chủ động, tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện các dự thảo văn kiện; hoan nghênh và cảm ơn các lão thành cách mạng, các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước, đồng bào ta định cư ở nước ngoài đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu, tâm huyết, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với Đảng, với nhân dân, đất nước. Điều đó chứng tỏ dự thảo các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng không những thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng mà còn thể hiện ý nguyện của các tầng lớp nhân dân.

Công bằng, bình đẳng về kinh tế, chính trị

 - Đại hội lần thứ XIII của Đảng được kỳ vọng sẽ mở ra chặng đường mới rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, thưa ông?

- Sở dĩ khẳng định Đại hội lần thứ XIII của Đảng là dấu mốc quan trọng, mở ra chặng đường mới là vì chúng ta đã có tiền đề và cơ sở vững vàng. Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta làm được rất nhiều việc mà các Đại hội trước chưa làm được. Đó là tăng trưởng kinh tế cao liên tục trong suốt các năm 2016 - 2019, riêng năm 2020 do tác động của đại dịch Covid-19, tốc độ tăng trưởng GDP tuy có giảm, nhưng vẫn là tăng trưởng dương với 2,91%, trong khi nhiều nền kinh tế của các nước phát triển đều rơi vào tăng trưởng âm. Đời sống nhân dân, an sinh xã hội được bảo đảm.

Quy chế dân chủ cơ sở nêu bật phương châm: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Qua thực tiễn nhiều năm, nhận thấy phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" chính là để cho dân hưởng, nên trong dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã bổ sung “dân giám sát, dân thụ hưởng”. Minh chứng là phong trào xây dựng nông thôn mới là dân hưởng nên họ say sưa làm, nhiệt tình hưởng ứng và mang lại kết quả rất rõ nét. Đây cũng là một trong những phong trào về đích trước thời hạn.

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam NGUYỄN TÚC

Một kết quả nữa, đó là công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đạt nhiều kết quả tích cực. Chưa có nhiệm kỳ nào kết quả phòng, chống tham nhũng lại rõ nét như nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII. Nhân dân ta thường nói “không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng”, chính phòng chống tham nhũng đã tạo ra sự công bằng, bình đẳng trong xã hội về mặt kinh tế, chính trị tốt hơn. Hay Chủ tịch Hồ Chí Minh từng răn dạy “không sợ đói, chỉ sợ lòng dân không yên”; ở nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XI, trong Báo cáo Chính trị của Đảng đã chỉ ra, “một bộ phận cán bộ, nhân dân, đặc biệt là cán bộ lão thành băn khoăn và giảm lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý nhà nước”; thì tại Đại hội lần thứ XII của Đảng, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, chúng ta đã giải quyết được câu chuyện đó.

Mới đây, trong dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội lần thứ XIII đã nêu “niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước được củng cố và tăng cường”. Nhân dân rất công bằng, cái gì làm được thì hoan nghênh, chưa làm được thì góp ý. Tôi tin rằng, với sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ về hưu, những người mà cả đời gắn bó với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc thì đường lối của Đảng, Nhà nước ta sẽ ngày càng hợp lòng dân hơn, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, từ đó sẽ đi vào cuộc sống nhanh hơn.

- Là một đảng viên, cán bộ lão thành, ông kỳ vọng gì ở nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII tới đây?

- Tôi muốn nhấn mạnh, khi nhân dân đóng góp những ý kiến của mình và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng chấp thuận, thì nhân dân coi Văn kiện đó không chỉ là của Đảng mà còn là của dân, thể hiện ý nguyện của dân. Vì vậy, tôi tin rằng, khi Đại hội lần thứ XIII của Đảng thông qua chủ trương, dân sẽ đồng tình, nhất trí cao. Với nhiều biện pháp sẽ được đề ra để thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, với quyết tâm của Đảng và sự đồng thuận của nhân dân, chắc chắn rằng Nghị quyết của Đại hội lần thứ XIII sau khi được thông qua sẽ được thực hiện một cách hoàn mỹ và nhanh chóng.

- Xin cảm ơn ông!

Hoàng Ngọc