Phiên họp thứ Năm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chưa bổ sung dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 

Xem với cỡ chữ
Tiếp tục chương trình phiên họp thứ Năm, sáng nay, 23.11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; cho ý kiến về đề nghị của Chính phủ về bổ sung Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Cho ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện tại Kỳ họp thứ Ba

Theo Nghị quyết Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị: Bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện để trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Ba (tháng 5.2022), thông qua tại Kỳ họp thứ Tư (tháng 10.2022). Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công Chính phủ là cơ quan trình; Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì thẩm tra; Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội tham gia thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu Ảnh: Hồ Long
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu
Ảnh: Hồ Long

Trước đó, Tờ trình đề nghị bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện và Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày cho biết, về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), tại kết luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội Khóa XIV tại Phiên họp thứ 44 (tháng 4.2020) nêu rõ: “Tạm thời rút dự án Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) ra khỏi Chương trình Kỳ họp thứ Chín để Chính phủ, ngành y tế tập trung dành thời gian cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan soạn thảo nghiên cứu kỹ lưỡng, tổng kết, đánh giá bổ sung, lấy ý kiến rộng rãi các đối tượng có liên quan, hoàn thiện hồ sơ bảo đảm chất lượng, tạo sự đồng thuận giữa các cơ quan có liên quan. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ quyết định việc bổ sung vào Chương trình trình Quốc hội sau khi xem xét, cho ý kiến về nội dung dự án Luật”.

Thực hiện Kết luận này, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế chỉnh lý lại nội dung Tờ trình Quốc hội theo hướng làm rõ lý do phát sinh các chính sách trong quá trình xây dựng dự án Luật cũng như làm rõ định hướng giải quyết các bất cập, tồn tại của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009. Chỉnh lý Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 theo hướng bổ sung, phân tích làm rõ các tồn tại, bất cập trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện…

Trên cơ sở hồ sơ dự án Luật đã được chỉnh lý, hoàn thiện, Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bổ sung dự án Luật này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Ba (tháng 5.2022) và thông qua tại Kỳ họp thứ Tư (tháng 10.2022).

Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Báo cáo thẩm tra đề nghị bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện và Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 do Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nêu rõ, việc Chính phủ tiếp tục đề nghị bổ sung dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào Chương trình năm 2022 là thực hiện đúng kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIV. Đồng thời, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khám bệnh, chữa bệnh trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp cũng như yêu cầu tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội; bảo đảm kịp thời triển khai nhiệm vụ lập pháp đã được xác định tại Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Ủy ban Pháp luật và các cơ quan của Quốc hội nhận thấy, hồ sơ dự án Luật còn nhiều vấn đề cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện. Để nâng cao chất lượng đề nghị xây dựng Luật, hạn chế việc điều chỉnh Chương trình nhiều lần và thực hiện đúng Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIV, Ủy ban Pháp luật và các cơ quan của Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa quyết định bổ sung ngay dự án Luật này vào Chương trình năm 2022 mà yêu cầu Chính phủ chỉ đạo cơ quan soạn thảo và các cơ quan có liên quan nghiên cứu ý kiến của các cơ quan thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét chậm nhất tại phiên họp tháng 3.2022.

Trên cơ sở ý kiến của cơ quan thẩm tra và các cơ quan có liên quan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về nội dung dự án Luật, quyết định việc trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Ba (tháng 5.2022) đồng thời với việc bổ sung dự án Luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Đa số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung đối với Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) như đề nghị của Chính phủ. Tuy nhiên, để bảo đảm "tuổi thọ" của luật, tính khả thi, đồng bộ, nhất quán với quan điểm, chủ trương của Đảng, định hướng sửa đổi, bổ sung, khắc phục những bất cập, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, nhất là bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, bảo đảm tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật.., tránh việc điều chỉnh Chương trình nhiều lần, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, Bộ Tư pháp và các đơn vị có liên quan cần tiếp tục rà soát kỹ lưỡng hơn.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ, hồ sơ và các Báo cáo của Bộ Y tế chuẩn bị, tổng kết 11 năm thi hành Luật nhưng nội dung chi tiết trong báo cáo mới thể hiện đến năm 2018, do đó, đề nghị cần làm rõ thêm việc thi hành Luật trong các năm 2019, 2020, 2021. Đối với đánh giá tác động chính sách của dự án Luật ( gồm 15 nhóm chính sách lớn trong đó có 2 chính sách mới so với hồ sơ trình năm 2020), theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, chưa bảo đảm tính toàn diện về nội dung, lĩnh vực, thời điểm báo cáo, các mô hình thí điểm để tổng kết, đánh giá, nhất là thực tiễn công tác khám, chữa bệnh trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.

Toàn cảnh phiên họp
Toàn cảnh phiên họp
Ảnh: Hồ Long

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thống nhất với đề xuất của cơ quan thẩm tra là chưa quyết định bổ sung ngay dự án Luật này vào Chương trình năm 2022. Đồng thời, đề nghị, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo cơ quan soạn thảo nghiên cứu ý kiến của cơ quan thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ dự án luật đúng quy định, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào phiên họp tháng 3.2022. Trên cơ sở đó, cơ quan thẩm tra nếu đủ điều kiện sẽ bổ sung để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Ba (tháng 5.2022) đồng thời với việc bổ sung dự án Luật vào Chương trình xây dựng luật năm 2022. "Tinh thần là phải rất khẩn trương, tập trung để bảo đảm được tiến độ nêu trên, theo đúng yêu cầu tại Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV vừa được thông qua", Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội yêu cầu.

Về chi tiết, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Ban soạn thảo cần quan tâm đến các chính sách cơ bản mới dự kiến đề xuất trong dự án Luật lần này, cụ thể là tiếp tục rà soát, đánh giá tác động, tính khả thi. Trong đó, cần đặc biệt chú ý bổ sung quy định cải thiện, nâng cấp chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân; giảm sự chênh lệch chất lượng khám bệnh, chữa bệnh giữa các tuyến, vùng, miền; sớm hình thành các Trung tâm kiểm soát bệnh tật theo khu vực, theo vùng. Cùng với đó là bổ sung quy định ưu tiên đối với công tác khám, chữa bệnh, vật chất, trang thiết bị y tế; đầu tư nguồn nhân lực, nhất là y tế cơ sở đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Qua dịch Covid-19 vừa qua thấy rằng khâu yếu là tuyến y tế cơ sở vừa thiếu nhân lực vừa thiếu trang thiết bị. Bổ sung quy định để thúc đẩy phát triển một số hình thức khám, chữa bệnh phù hợp với xu thế hiện nay như: khám, chữa bệnh từ xa; biện pháp chữa bệnh kết hợp giữa y học cổ truyền với y học hiện đại... nhằm thực hiện kết hợp đông - tây y như thế nào cho phù hợp.

Qua ý kiến các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, hồ sơ dự án Luật Khám, chữa bệnh (sửa đổi) chưa bảo đảm yêu cầu. Do đó, Chính phủ, Bộ Y tế tiếp tục hoàn chỉnh thêm báo cáo đánh giá tác động cho đến thời điểm hiện tại để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong Phiên họp gần nhất xem xét, cho ý kiến.

Thành Trung