Hoạt động của Văn phòng HĐND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2016 - 2021

Chú trọng quy hoạch cán bộ gắn với đào tạo, bồi dưỡng 

Xem với cỡ chữ
Cùng với vận dụng linh hoạt các quy định của Trung ương phù hợp với điều kiện thực tế, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Văn phòng HĐND tỉnh Điện Biên luôn chú trọng đổi mới lề lối làm việc, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin. Đặc biệt, thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ gắn với đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức. Trên cơ sở đó, phân công bố trí công việc cho công chức phù hợp với năng lực, trình độ và cơ cấu ngạch công chức bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phát huy được năng lực và sở trường công tác.

Vận dụng linh hoạt các quy định của Trung ương

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, khối lượng công việc tăng lên trong khi lượng biên chế, số phòng của Văn phòng giảm xuống đã ảnh hưởng đến tâm lý, động lực phấn đấu cũng như trách nhiệm với công tác được giao. Để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, bắt nhịp ngay với các quy định mới, Văn phòng HĐND tỉnh Điện Biên vừa tập trung rà soát, xác định lại vị trí việc làm, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, vừa tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc.

Văn phòng HĐND tỉnh Điện Biên tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
Ảnh: Lê Hùng

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Văn phòng HĐND tỉnh đã tham mưu, giúp việc cho HĐND, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Trong đó, có những việc lần đầu tiên tổ chức thực hiện như: Phát thanh, truyền hình trực tiếp một số phiên họp tại kỳ họp HĐND; tổ chức phiên họp giải trình bằng hình thức trực tuyến đến các huyện, thị, thành phố trên địa bàn; ban hành nghị quyết về chương trình giám sát, nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề, nghị quyết về giám sát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri, lựa chọn nhóm vấn đề đưa ra chất vấn… Chủ động nghiên cứu, tham mưu cho Thường trực HĐND tiếp tục đổi mới hoạt động của HĐND theo hướng phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ trong thảo luận, quyết định.

Có thể khẳng định, chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có đóng góp quan trọng của Văn phòng trong tham mưu, giúp việc. Đó là việc vận dụng linh hoạt các quy định của Trung ương phù hợp với điều kiện thực tế, như: Áp dụng cơ chế Thủ trưởng đối với tham mưu, giúp việc cho Thường trực HĐND tỉnh; cơ chế chuyên viên và phân công cụ thể chuyên viên tham mưu, giúp việc trực tiếp cho các Ban, Tổ đại biểu HĐND. Đối với các Tổ đại biểu HĐND, chuyên viên được phân công trực tiếp giúp việc phải thực nhiệm vụ như một Văn phòng, từ tham mưu chuẩn bị nội dung, chương trình và tổ chức thực hiện chương trình TXCT, giám sát của Tổ đại biểu, làm thư ký họp tổ, dự trù kinh phí và hoàn tất thủ tục thanh toán chế độ, chính sách cho Tổ đại biểu theo quy định…

Văn phòng luôn chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, chuyên viên giúp việc; phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động trong công việc. Đổi mới lề lối làm việc, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn và hành chính để tiết kiệm thời gian, công sức, tăng tính hiệu quả của công tác tham mưu, đề xuất. Đặc biệt, thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ gắn với đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức. Trên cơ sở đó, phân công bố trí công việc cho công chức phù hợp với năng lực, trình độ và cơ cấu ngạch công chức bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phát huy được năng lực và sở trường công tác.

Quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng

Mặc dù có nhiều cố gắng nhưng theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và các quy định của pháp luật hiện hành, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND được tăng lên và nặng nề hơn, tuy nhiên cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng HĐND tỉnh lại bị co hẹp lại, không tương xứng với chức năng, nhiệm vụ được giao. Do chỉ có phòng Tổng hợp tham mưu, giúp việc nhiệm vụ chuyên môn cho Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh với cơ cấu Trưởng phòng và 1 Phó trưởng phòng, dẫn đến khó khăn trong việc thu hút được cán bộ giỏi, có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn ở các sở, ban, ngành của địa phương về công tác tại Văn phòng HĐND.

Hơn nữa, Phòng Tổng hợp được giao nhiệm vụ nắm bắt, tham mưu tất cả các lĩnh vực chuyên môn của các Ban HĐND, trong khi mỗi cá nhân chỉ có chuyên môn sâu trên một số lĩnh vực nhất định, vì vậy lãnh đạo phòng khó nắm bắt, chỉ đạo tốt công tác tham mưu, phục vụ trên tất cả các lĩnh vực. Các Ban HĐND có nhiệm vụ, quyền hạn khác nhau và trực tiếp điều hành, chỉ đạo chuyên viên giúp việc theo lĩnh vực được phân công nên có một số công việc Chánh Văn phòng không hoàn toàn chỉ đạo, điều hành theo chế độ Thủ trưởng. Đây là một trong những nguyên nhân làm cho bộ máy phục vụ của Văn phòng có lúc, có nơi thiếu tính đồng bộ, thông suốt theo một đầu mối lãnh đạo; việc quản lý, theo dõi, đánh giá công chức dưới quyền có lúc chưa thực sự sâu sát, toàn diện và đầy đủ.

Từ kinh nghiệm thực tiễn, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu, giúp việc, phục vụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, Văn phòng sẽ  nghiên cứu tiếp tục đổi mới công tác quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc, phục vụ các hoạt động của HĐND theo hướng phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường công tác của từng công chức. Thường xuyên quan tâm làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức quản lý nhà nước, lý luận chính trị cho đội ngũ công chức. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành.

LÊ HOA