Văn phòng HĐND tỉnh Cao Bằng

Chủ động tham mưu cải tiến hoạt động của HĐND 

Xem với cỡ chữ
Tham mưu, đề xuất với Thường trực HĐND tỉnh cải tiến một số nội dung trong chương trình kỳ họp; chủ động tham mưu Thường trực, các Ban của HĐND giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát; tham mưu cho Thường trực HĐND mở rộng hình thức TXCT ngoài địa bàn ứng cử của đại biểu chuyên trách; thông tin kết quả giải quyết của các ngành, các cấp có thẩm quyền để cử tri biết, tiêu biểu là việc thành lập và duy trì chuyên mục Cơ quan dân cử với cử tri… là những điểm nổi bật trong hoạt động của Văn phòng HĐND tỉnh Cao Bằng từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Tham mưu đổi mới tổ chức kỳ họp

Phát huy vai trò của mình, Văn phòng HĐND tỉnh Cao Bằng đã chủ động tham mưu, đề xuất với Thường trực HĐND tỉnh đổi mới, cải tiến một số nội dung trong chương trình kỳ họp HĐND tỉnh như: Giảm thời gian đọc các báo cáo, tờ trình, tăng thời gian thảo luận, chất vấn và giám sát tại kỳ họp; thiết lập mỗi đại biểu HĐND tỉnh một hòm thư cá nhân để nhận tài liệu kỳ họp và các văn bản liên quan đến hoạt động của HĐND, giúp đại biểu HĐND tỉnh tiếp nhận được hồ sơ trình kỳ họp kịp thời và có thời gian nghiên cứu, khảo sát, kiểm chứng một số nội dung trong các văn bản trình kỳ họp… Qua đó, chất lượng, hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh ngày càng được nâng cao hơn.

Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Văn phòng HĐND tỉnh Cao Bằng
Ảnh: Nông Huế

Để nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, Văn phòng đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn chuẩn bị đầy đủ, chi tiết các nội dung, kịp thời các tài liệu liên quan để cung cấp cho đại biểu tham gia đoàn giám sát nghiên cứu trước. Tại các địa phương giám sát trực tiếp, đoàn giám sát mời đại diện lãnh đạo cấp ủy cùng cấp dự buổi làm việc để cấp ủy cùng nắm và kịp thời có những chỉ đạo tại địa phương. Sau giám sát, tập trung đầu tư cho báo cáo kết quả giám sát, bảo đảm báo cáo kết quả giám sát chính xác, đánh giá khách quan, toàn diện, rút ra mặt được, chưa được. Trên cơ sở đó, đề xuất các kiến nghị phù hợp, tạo thuận lợi cho UBND tỉnh trong chỉ đạo thực hiện.

Sau giám sát, Văn phòng đã chủ động tham mưu Thường trực, các Ban của HĐND tổ chức giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát; đồng thời, tiếp tục có văn bản đôn đốc UBND tỉnh và các cơ quan chức năng tiếp tục xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, nhằm tạo chuyển biến tích cực hơn trên thực tế.

Tham mưu mở rộng hình thức tiếp xúc cử tri 

TXCT là nhiệm vụ quan trọng, đồng thời là phương thức hoạt động của đại biểu HĐND. Thông qua hoạt động TXCT, các đại biểu kịp thời nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của cử tri, thu thập các ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh đến và các cơ quan hữu quan xem xét, giải quyết. Nhận thức được vai trò đó, trước và sau mỗi kỳ họp, Văn phòng HĐND tỉnh Cao Bằng đã tham mưu xây dựng kế hoạch TXCT. Trong đó, quy định thời gian, địa điểm, nội dung TXCT… Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho đại biểu như: Xây dựng đề cương; tập hợp các ý kiến trả lời của các sở, ban, ngành; sắp xếp phương tiện phục vụ việc đi lại của đại biểu; phối hợp với địa phương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp để bảo đảm thực hiện đúng chương trình các buổi TXCT… Sau các đợt TXCT, Văn phòng tham mưu tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền cấp tỉnh chuyển đến UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

Bên cạnh TXCT định kỳ theo luật định, Văn phòng đã tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh mở rộng hình thức TXCT ngoài địa bàn ứng cử của đại biểu hoạt động chuyên trách. Lịch TXCT được thông báo công khai, rộng rãi, đại biểu HĐND tỉnh trực tiếp gặp gỡ cử tri trong không khí cởi mở, dân chủ; dành thời gian để cử tri trao đổi, nêu ý kiến, kiến nghị.

Nhằm nâng cao chất lượng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp với Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh thông tin kết quả giải quyết của các ngành, các cấp có thẩm quyền để cử tri biết. Tiêu biểu là việc thành lập và duy trì chuyên mục “Cơ quan dân cử với cử tri” được phát sóng hàng tuần trên Đài phát thanh, truyền hình tỉnh. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, các ngành, các cấp trong việc xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, được đại biểu HĐND và cử tri trong tỉnh đánh giá cao.

Văn phòng tham mưu Thường trực HĐND tỉnh ban hành Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND tỉnh Cao Bằng Khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Bố trí cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, phẩm chất đạo đức để tiếp công dân theo định kỳ... Các đơn thư gửi đến Thường trực HĐND tỉnh đều được xử lý kịp thời, bảo đảm đúng luật định. Việc tiếp nhận và xử lý đơn thư đã được tổng hợp đầy đủ về số lượng, các vụ việc đều được mở sổ theo dõi quá trình giải quyết của cơ quan chuyên môn. Việc giải quyết đơn thư do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến các cơ quan chức năng đã có nhiều cố gắng và chuyển biến tích cực, nhiều đơn thư tồn đọng kéo dài đã được giải quyết dứt điểm.

LÊ TUYẾT