NHỊP CẦU

Chủ động nhân rộng các mô hình được hỗ trợ 

Xem với cỡ chữ

Kết quả giám sát vừa qua của Ban Dân tộc HĐND huyện Bắc Hà, Lào Cai về việc thực hiện các dự án “Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo” thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2019 cho thấy nhiều dự án đã phát huy hiệu quả. Đơn cử, đối với các Dự án phát triển chăn nuôi, Chủ tịch UBND các xã triển khai khách quan, dân chủ, người dân được tự lựa chọn mua con giống phù hợp, khỏe mạnh, phát triển tốt, một số con gia súc đã sinh sản, hứa hẹn cho thu nhập cao. Hay Dự án trồng trọt, nhân rộng mô hình giảm nghèo, cơ bản các loại giống cây trồng thí điểm và nhân rộng mô hình phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu của các địa phương, các dự án trồng cây ngắn ngày đã cho thu hoạch tốt. Dự án hỗ trợ máy móc nông cụ sản xuất, các loại máy nông cụ hỗ trợ sản xuất, được người dân lựa chọn phù hợp, phát huy hiệu quả, tạo công ăn việc làm cho người dân.

Ngoài ra, các dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm cho người nông dân như, Dự án trồng nấm ăn và nấm dược liệu tại xã Bảo Nhai, Na Hối; Dự án xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm phở, ớt, lê Bắc Hà… được triển khai đã giúp cho người dân có thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm ổn định… Nhờ vậy, trong 2 năm 2018 - 2019 đã có 7.147 hộ nghèo, cận nghèo được hưởng lợi; nhiều hộ sau khi được tham gia thực hiện dự án đã thoát nghèo và có mô hình sản xuất, chăn nuôi ổn định; giúp cho người dân thay đổi cách nghĩ, cách làm.

Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Dân tộc HĐND huyện Bắc Hà cũng chỉ ra những khó khăn, tồn tại, nhất là việc kinh phí thực hiện các dự án thường giao chậm, đến quý IV trong năm mới giao vốn nên các hộ dân khó khăn trong lựa chọn mua cây giống, con giống. Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ còn manh mún, chưa phát triển tập trung thành vùng sản xuất hàng hóa, chưa thu hút được các doanh nghiệp đầu tư, bao tiêu sản phẩm nên hiệu quả đầu tư chưa cao.

Thực tế tên đặt ra yêu cầu đối với UBND huyện Bắc Hà trong việc đánh giá hiệu quả các mô hình đã thực hiện để vận động nhân rộng các mô hình đã phát huy hiệu quả. Cùng với đó, có nhiều giải pháp thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất chế biến và bao tiêu các sản phẩm nông nghiệp, hỗ trợ kinh phí xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, tạo đầu ra ổn định cho các sản phẩm nông nghiệp địa phương.

Hàng năm, UBND huyện cần chỉ đạo các xã khẩn trương xây dựng dự án, trình tỉnh giao vốn sớm để người dân chủ động hơn trong lựa chọn cây giống, con giống; tăng cường chỉ đạo Phòng Dân tộc, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với UBND các xã được hỗ trợ các dự án thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các mô hình để đánh giá hiệu quả các dự án, cũng như ý thức, trách nhiệm của các hộ hưởng lợi dự án. Bảo đảm người dân chủ động nhân rộng các mô hình sản xuất, chăn nuôi đã được hỗ trợ, để tạo công ăn việc làm và có thu nhập ổn định, đúng nghĩa với dự án sinh kế cho người nghèo.

HÀ THIỆP