Chủ động hơn, tích cực hơn 

Xem với cỡ chữ
Quán triệt tinh thần năm 2021 phải chủ động, tích cực hơn, năng động, sáng tạo hơn, đạt được kết quả tổng thể cao hơn các năm trước và nhiệm kỳ trước, cũng như tiếp tục phương châm “bản lĩnh, đoàn kết, đổi mới, hành động”, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, bảo đảm thực hiện thắng lợi, toàn diện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, tái cấu trúc, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và các mặt công tác xây dựng Đảng.

Nhiều kết quả quan trọng

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV PVN Phạm Xuân Cảnh, năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; PVN tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển Tập đoàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035; đồng bộ với việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, Chính phủ về Chiến lược năng lượng quốc gia, chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam.

	Lễ chào cờ vào ngày thứ 2 hàng tuần trên giàn Hải Thạch Nguồn: ITN
Lễ chào cờ vào ngày thứ 2 hàng tuần trên giàn Hải Thạch
Nguồn: ITN

Với phương châm “bản lĩnh, đoàn kết, đổi mới, hành động”, toàn Đảng bộ Tập đoàn đã tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện và đạt được kết quả toàn diện, quan trọng trên các lĩnh vực công tác. Theo đó, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị và Nghị quyết của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Xây dựng, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện của các chi ủy, đảng ủy trực thuộc.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, đơn vị trực thuộc Tập đoàn tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19; xây dựng kế hoạch, các giải pháp, biện pháp cụ thể ứng phó với tác động kép do ảnh hưởng từ dịch bệnh và giá dầu giảm sâu. Việc triển khai thực hiện Đề án tái tạo Văn hóa Petrovietnam tại cơ quan Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã đạt được kết quả bước đầu quan trọng làm tiền đề chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

Đồng thời, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Tập đoàn, các đơn vị thành viên khắc phục những tồn tại theo kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán. Kiên trì đề xuất, kiến nghị giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, công tác đầu tư, tái cơ cấu… Chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội Tập đoàn chủ động tổ chức các phong trào, động viên đoàn viên, hội viên, người lao động, tiếp tục ổn định tư tưởng, thi đua lao động sản xuất, sáng tạo, an toàn, hiệu quả, đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ở từng đơn vị và toàn Tập đoàn.

Đổi mới phương thức lãnh đạo

Năm qua, dù có nhiều khó khăn, thách thức lớn nhưng với sự nỗ lực phấn đấu cùng tinh thần vượt khó, Tập đoàn và hầu hết các đơn vị thành viên đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Tuy nhiên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy PVN Phạm Xuân Cảnh cho biết, Tập đoàn cũng đứng trước một số khó khăn, thách thức lớn như sự giảm sút cả về nguồn lực; tài chính, nguồn vốn; nhân lực, cán bộ có chất lượng; động lực, tinh thần, chất lượng hiệu quả công việc, nhất là nguồn lực và nhân lực quản lý, kỹ thuật có chất lượng cao. Cùng với đó, môi trường, tiềm năng, địa bàn, thị trường cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tiếp tục khó khăn hơn và thu hẹp. 

Quán triệt và tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ là năm 2021 phải chủ động, tích cực hơn, năng động, sáng tạo hơn, đạt được kết quả tổng thể cao hơn các năm trước và nhiệm kỳ trước, cũng như tiếp tục phương châm “bản lĩnh, đoàn kết, đổi mới, hành động”, theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV PVN Phạm Xuân Cảnh, toàn Đảng bộ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, tái cấu trúc, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và các mặt công tác xây dựng Đảng.

Trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Chương trình hành động, kế hoạch công tác thiết thực, khả thi, phân công thực hiện, xác lập chế tài kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết; đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết để có các biện pháp giải pháp điều chỉnh phù hợp.

Đồng thời, rà soát chiến lược, quy hoạch để kiến nghị và chủ động điều chỉnh bảo đảm phù hợp chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2030 và xu thế chuyển đổi, chuyển dịch năng lượng, điều kiện, tiềm lực và bối cảnh của Tập đoàn. Tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác quản lý cán bộ theo các quy định của Đảng; thực hiện nghiêm quy chế quản lý cán bộ. Triển khai rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ đến năm 2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025 - 2030.

Ngoài ra, tiếp tục kiên định, kiên trì, tích cực đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền về việc hoàn thiện thể chế phát triển ngành dầu khí, nhằm nâng cao năng lực của ngành dầu khí, đáp ứng nhiệm vụ phát triển trong thời kỳ mới. Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, thăm dò, gia tăng trữ lượng dầu khí; nghiên cứu, thăm dò các bể trầm tích mới, các dạng hydrocacbon phi truyền thống.

Lê Chi