Chọn người tiêu biểu đức, tài 

Xem với cỡ chữ
Việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri là nhiệm vụ trọng tâm, là trách nhiệm của Đảng, chính quyền và nhân dân cả nước nói chung và quận Thanh Xuân, TP Hà Nội nói riêng trong nhiệm kỳ mới. Bên lề hành lang Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức và hoạt động của HĐND quận nhiệm kỳ 2011 - 2016, PV Báo Đại biểu Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Phó chủ tịch HĐND quận, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử quận Thanh Xuân NGUYỄN VĂN BÌNH xung quanh vấn đề này.

100% tài liệu, văn bản đã được gửi đến các đơn vị

 - Ông có thể chia sẻ tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn quận tính đến thời điểm này?

- Công tác bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp của quận Thanh Xuân nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã được cấp ủy, chính quyền quận, phường quán triệt, tiến hành tổ chức thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đúng luật định, bảo đảm tính thống nhất cao. Đến nay, 100% các loại tài liệu, văn bản liên quan đến công tác bầu cử, được gửi đến các cơ quan đơn vị và 11 phường như: Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các văn bản hướng dẫn về công tác bầu cử của Trung ương, thành phố, quận… triển khai xây dựng Kế hoạch của UBND quận về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn quận... Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc thành lập các tổ chức làm công tác bầu cử, các nội dung công việc theo kế hoạch từ thành phố, quận, đến phường đều được bảo đảm.


Ảnh: Diệp Anh

- Trong đó, công tác tuyên truyền được đặc biệt chú trọng, thưa ông?

- Đúng thế. Công tác tuyên truyền được quận hết sức quan tâm. Ban chỉ đạo công tác bầu cử và Ủy ban Bầu cử quận đã chỉ đạo cho các cấp, ngành khẩn trương xây dựng kế hoạch tuyên truyền ý nghĩa cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, tuyên truyền Luật Bầu cử, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các quy định, hướng dẫn có liên quan đến công tác bầu cử… Theo đó, đã tổ chức tuyên truyền trên đài phát thanh 11 phường nội dung và tiến độ cuộc bầu cử ĐBQH  và đại biểu HĐND các cấp, các văn bản hướng dẫn về công tác bầu cử của Trung ương và TP theo kế hoạch.

Xác định công tác tuyên truyền góp phần không nhỏ vào thành công của cuộc bầu cử, quận sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác này trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Chủ động và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, cũng như nhiệm vụ KT - XH, QP - AN của địa phương.

Xây dựng cơ cấu đại biểu phù hợp

 Theo Phó chủ tịch HĐND quận, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử quận Nguyễn Văn Bình: Để tổ chức bầu cử thành công, quận tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước để người dân nắm rõ và lựa chọn ra những đại biểu xứng đáng, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của mình. MTTQ và các tổ chức thành viên tăng cường tổ chức các hoạt động để tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, cử tri trên địa bàn quận tham gia bầu cử. Bên cạnh đó là sự bảo đảm các điều kiện về kinh phí và cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử từ quận đến phường... tổ chức tốt cuộc thi tìm hiểu Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND trên địa bàn quận và tiếp tục tuyên truyền trên đài phát thanh 11 phường về nội dung và tiến độ bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

- Thưa ông, theo Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp ban hành năm 2015, Thường trực HĐND quận đã thực hiện trách nhiệm của mình như thế nào trong việc dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ tới?

- Theo Điều 9 của Luật Bầu cử ĐBQH và bầu cử đại biểu HĐND các cấp năm 2015 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định, trước 105 ngày diễn ra bầu cử, Thường trực HĐND phải dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người của tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang, cơ quan nhà nước và các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND quận khóa tới. Trong quá trình xây dựng về cơ cấu, số lượng đại biểu, HĐND quận đã làm đầy đủ trách nhiệm của mình, đã bám sát các quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các văn bản hướng dẫn từ Trung ương và Thành phố về công tác nhân sự để xây dựng cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND khóa tới của quận, đáp ứng yêu cầu chung, phù hợp với tình hình của địa phương...

Căn cứ vào kết quả Hội nghị Hiệp thương lần 2 của UBMTTQ quận ngày 14.3.2016, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 79 (trên 39 đại biểu sẽ được bầu vào nhiệm kỳ tới) bảo đảm các cơ cấu kết hợp: có trên 35% tổng số người được giới thiệu là nữ, 10% tổng số người được giới thiệu là người ngoài Đảng, 15% tổng số người được giới thiệu là người dưới 35 tuổi, trên 30% tổng số người được giới thiệu là đại biểu HĐND nhiệm kỳ trước… Thực tế, cơ cấu đại biểu là cần thiết, song chất lượng đại biểu mới là quan trọng. Do đó, lựa chọn người ứng cử ngoài việc đáp ứng được các tiêu chuẩn chung và bảo đảm cơ cấu, thành phần, điều kiện theo luật định, cần quan tâm một số vấn đề như: đại biểu có trình độ chuyên môn ở nhiều ngành nhiều lĩnh vực khác nhau, phải là người thẳng thắn trung thực và tâm huyết, nhiệt tình trong công tác, dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm…

- Xin cảm ơn ông!

DIỆP ANH thực hiện