Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ 

Xem với cỡ chữ
Chiều 10.4, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ.

Nhất trí ban hành Luật theo trình tự, thủ tục rút gọn

Trình bày Tờ trình về dự án Luật, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, ngày 12.11. 2018, QH đã ban hành Nghị quyết số 72/2018/QH14 phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan. Theo đó, để thực thi Hiệp định CPTPP, tổng số luật cần phải sửa đổi, bổ sung là 8 luât, gồm: Bộ luật Lao động; Luật Phòng, chống tham nhũng (đã được QH thông qua tại Kỳ họp thứ Sáu, QH Khóa XIV và nội dung đã đáp ứng được yêu cầu của Hiệp định CPTPP); Luật Tố cáo (đã được QH thông qua tại Kỳ họp thứ Năm, QH Khóa XIV và nội dung đã đáp ứng được yêu cầu của Hiệp định CPTPP); Bộ luật Hình sự; Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật Sở hữu trí tuệ; Luật An toàn thực phẩm. Do vậy, việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ là cần thiết.


Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày Tờ trình về dự án Luật

Đối với Luật Kinh doanh bảo hiểm, nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm tập trung bổ sung các quy định về giải thích từ ngữ đối với dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; tư vấn bảo hiểm; đánh giá rủi ro bảo hiểm; tính toán bảo hiểm; giám định tổn thất bảo hiểm; hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm. Sửa đổi, bổ sung quy định về quyền tham gia các tổ chức xã hội - nghề nghiệp của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm. Theo đó, tại Điều 11 Luật Kinh doanh bảo hiểm hiện hành đã có quy định doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được tham gia các tổ chức xã hội - nghề nghiệp về kinh doanh bảo hiểm nhằm mục đích phát triển thị trường bảo hiểm, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên theo quy định của pháp luật. Do đó, để đảm bảo sự tương đồng về quyền của chủ thể tham gia vào hoạt động kinh doanh bảo hiểm, dự thảo Luật đã bổ sung quy định về quyền tham gia các tổ chức xã hội - nghề nghiệp của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm. Luật cũng sẽ bổ sung quy định về cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; sửa đổi, bổ sung quy định về nội dung quản lý nhà nước đối với hoạt động phụ trợ bảo hiểm.

Đối với Luật Sở hữu trí tuệ, nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ tập trung vào một số vấn đề: về sáng chế, sửa đổi Điều 60 Luật Sở hữu trí tuệ theo hướng dành cho các đơn nộp vào Việt Nam hưởng ngoại lệ rộng hơn, không giới hạn về địa điểm bộc lộ và thời gian ân hạn là 12 tháng kể từ ngày thông tin bị bộc lộ. Về nhãn hiệu, bổ sung vào Điều 89 Luật Sở hữu trí tuệ quy định việc nộp đơn nhãn hiệu bằng phương tiện điện tử. Việc bổ sung quy định này nhằm đáp ứng nghĩa vụ tại Điều 18.24 của Hiệp định CPTPP.

Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Trương Minh Hoàng cho biết, Thường trực Ủy ban Pháp luật nhất trí sự cần thiết xây dựng, ban hành Luật này theo trình tự, thủ tục rút gọn, thông qua tại một kỳ họp. Hồ sơ Dự án Luật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 148 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ chuẩn bị đầy đủ dự thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành các điều, khoản được giao trong Luật để báo cáo UBTVQH và QH.


Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Trương Minh Hoàng báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật

Bên cạnh đó, một số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Pháp luật cho rằng các chính sách trong dự án Luật là những chính sách có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân và doanh nghiệp. Do đó, đề nghị trong quá trình hoàn thiện dự án Luật từ nay đến khi trình QH thông qua, cơ quan soạn thảo có hình thức phù hợp để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp là đối tượng chịu sự tác động của dự án Luật.

Bảo đảm sự tương thích với các cam kết trong CPTPP

Về phạm vi, đối tượng điều chỉnh của dự án Luật, Thường trực Ủy ban Pháp luật thống nhất với việc các quy định sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ trong dự án Luật chỉ giới hạn trong phạm vi nhằm thực hiện các cam kết đã có hiệu lực của Hiệp định CPTPP đã được quy định tại Phụ lục 3 của Nghị quyết số 72/2018/QH14. Các chính sách, quy định trong dự án Luật phù hợp với Hiến pháp, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo cần đánh giá kỹ để các chính sách và quy định của dự án Luật đáp ứng việc thực hiện tất cả các cam kết phải thực hiện vào thời điểm có hiệu lực của Hiệp định đã được quy định tại Phụ lục 3 của Nghị quyết số 72/2018/QH14. Theo Tờ trình, đối với các cam kết khác trong Hiệp định về sở hữu trí tuệ có thời hạn phải sửa đổi, bổ sung lâu hơn (3-5 năm) thì dự kiến sẽ được đưa vào Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ trình QH vào kỳ họp cuối năm 2021. Tuy nhiên, theo Phụ lục 3 của Nghị quyết 72/2018/QH14 thì việc cam kết bảo hộ nhãn hiệu âm thanh có hiệu lực sau 2 năm  kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực. Do đó, nếu trình QH vào kỳ họp cuối năm 2021 sẽ không bảo đảm việc thi hành cam kết. Vì vậy, Thường trực Ủy ban Pháp luật đề nghị cân nhắc bổ sung quy định này trong dự thảo Luật.

Các ý kiến của UBTVQH nhất trí với việc ban hành Luật nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về việc thi hành đầy đủ, nghiêm túc các cam kết quốc tế. Đặc biệt bảo đảm sự tương thích với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đặc biệt là Hiệp định CPTPP.

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu nêu rõ, đây là dự án Luật rất chuyên ngành, có nhiều nội dung phức tạp để thực hiện cam kết Hiệp định CPTPP mà QH đã phê chuẩn và có hiệu lực. Qua thảo luận, UBTVQH nhất trí phạm vi điều chỉnh chỉ giới hạn trong việc nội luật hóa các cam kết của Hiệp định CPTPP. Liên quan đến 5 loại hình dịch vụ phụ trợ bảo hiểm được quy định trong dự thảo Luật, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu cho rằng, theo Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp thì ngành nghề kinh doanh có điều kiện phải do QH xác định danh mục. Do vậy, các cơ quan cần rà soát kỹ để xác định đây có phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện hay là điều kiện kinh doanh? Theo Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, kinh doanh bảo hiểm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Dịch vụ phụ trợ bảo hiểm mới phát sinh được xác định là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nếu chờ sửa danh mục của Luật Đầu tư thì không bảo đảm tính kịp thời. Do đó, UBTVQH thống nhất, giao cho Chính phủ ban hành nghị định “không đầu”, sau đó báo cáo với UBTVQH quyết định vấn đề này để bảo đảm tính kịp thời thực hiện cam kết của Hiệp định CPTPP, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu nói.

Tin: Hà An; Ảnh: Quang Khánh