Cơ quan phụ trách bầu cử

CHLB Đức: Cơ quan phụ trách bầu cử theo mô hình hỗn hợp 

Xem với cỡ chữ

Ở Cộng hòa Liên bang Đức, hệ thống các cơ quan phụ trách bầu cử theo mô hình hỗn hợp, theo đó chức danh phụ trách bầu cử cao nhất và các vị cấp phó do Bộ Nội vụ bổ nhiệm, nhưng độc lập với Chính phủ. Nhân vật này được gọi là Quan chức kiểm phiếu liên bang (Bundeswahlleiter - Federal Returning Officer), cũng đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Bầu cử liên bang bao gồm: Chủ tịch Ủy ban; 8 thành viên do Chủ tịch bổ nhiệm và 2 thành viên là thẩm phán thuộc Toà án Hành chính liên bang. Quan chức kiểm phiếu ở tiểu bang, ở các khu vực bầu cử do chính phủ bang bổ nhiệm. Thành viên các Ủy ban bầu cử cấp bang bao gồm: Chủ tịch Ủy ban, 6 thành viên do Chủ tịch bổ nhiệm, và 2 thẩm phán thuộc Tòa án hành chính tiểu bang trên cơ sở đề xuất của Chánh án của Tòa. Thành viên của các Ủy ban bầu cử địa phương và của Ủy ban bầu cử ở khu vực bầu cử được bổ nhiệm trong số các cử tri của khu vực thích hợp; những người này phải là người cư trú tại nơi đặt trụ sở Văn phòng của người kiểm phiếu bầu cử.


Ủy ban bầu cử cấp liên bang có chức năng tiếp nhận thông báo sự tham gia bầu cử của các đảng phái, các tổ chức, hiệp hội do Quan chức kiểm phiếu liên bang đệ trình; tiếp nhận khiếu nại do các đảng phái gửi tới để phản đối các chỉ thị do Quan chức kiểm phiếu bầu cử liên bang ban hành. Ủy ban bầu cử liên bang xác định toàn bộ kết quả bầu cử cấp bang và công bố: số lượng người đủ điều kiện bỏ phiếu, số lượng người đi bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ và không hợp lệ, và các đảng phái sẽ được xem xét phân bổ ghế trong nghị viện.

Ủy ban bầu cử cấp bang công bố phê duyệt danh sách các ứng cử viên, bổ sung các dấu hiệu nhận dạng cho một hoặc nhiều hơn một các danh sách bầu cử cấp bang nếu cần thiết. Sau khi Quan chức kiểm phiếu cấp bang đệ trình báo cáo về bầu cử ở khu vực bầu cử, Ủy ban bầu cử cấp bang sẽ thiết lập kết quả bầu cử của cuộc bầu cử trong danh sách của bang và công bố: số lượng người đủ điều kiện bỏ phiếu, số lượng người bỏ phiếu trên thực tế, số phiếu hợp lệ và không hợp lệ. 

Ủy ban bầu cử ở khu vực bầu cử có chức năng: tiếp nhận các khiếu nại tại khu vực bầu cử; tiếp nhận tất cả các đề cử của cử tri tại khu vực bầu cử và báo cáo Quan chức kiểm phiếu tại khu vực bầu cử, kiểm tra, quyết định chấp nhận hay hủy bỏ; công bố phê duyệt các bản đề cử cử tri. Sau khi Quan chức kiểm phiếu liên bang ở khu vực bầu cử báo cáo kết quả, Ủy ban bầu cử ở khu vực bầu cử sẽ xác định kết quả bầu cử ở khu vực bầu cử và công bố: số lượng người đủ điều kiện bỏ phiếu, số lượng người bỏ phiếu trên thực tế, số phiếu hợp lệ và số phiếu không hợp lệ qua các lần bỏ phiếu.

Các Ủy ban bầu cử họp, thảo luận và quyết định theo nguyên tắc đa số, trừ khi có quy định khác của Luật bầu cử liên bang; trong trường hợp số phiếu ngang bằng, Chủ tịch sẽ ra phiếu quyết định. Chủ tịch Ủy ban bầu cử sẽ quyết định thời gian và địa điểm của các cuộc họp. Thời gian, địa điểm và chủ đề thảo luận của Ủy ban bầu cử phải được công khai. Chủ tịch Ủy ban bầu cử sẽ chỉ định một người ghi biên bản cuộc họp; người này sẽ có thể được bỏ phiếu nếu anh ta đồng thời là thành viên của Ủy ban. Các biên bản phải có chữ ký của Chủ tịch, các thành viên của Ủy ban bầu cử và của người ghi biên bản.

(Theo tài liệu của Thư viện Quốc hội)