Xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

- Thứ Bảy, 27/05/2023, 09:08 - Chia sẻ

Sáng 27.5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Năm, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Quốc hội làm việc tại Hội trường, nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.

Xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại -1
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương điều hành phiên họp

Khắc phục vướng mắc về thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật, Bộ trưởng Bộ công an, Đại tướng Tô Lâm nêu rõ, việc xây dựng dự án Luật nhằm thể chế hóa quan điểm chỉ đạo: “Xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thể chế hóa Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16.3.2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại -3
Bộ trưởng Bộ công an, Đại tướng Tô Lâm trình bày Tờ trình về dự án Luật. Ảnh: Hồ Long

Đồng thời cũng thể chế hóa chỉ đạo điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu tại Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23.5.2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; bảo đảm thống nhất, đồng bộ với quy định về tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động; khắc phục một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Công an nhân dân liên quan đến thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn đối với sĩ quan Công an nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác; quy định cụ thể một số vị trí có cấp bậc hàm cấp Tướng trong Công an nhân dân phù hợp với quy định của Đảng và yêu cầu công tác.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, Dự thảo Luật gồm 2 điều gồm: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an Nhân dân. Điều 2. Hiệu lực thi hành với những nội dung cơ bản sau: sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 22; bổ sung khoản 1 Điều 23; sửa đổi, bổ sung các điểm b, d, e khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 25; sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 30; sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 30; sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 42.

Tiếp tục rà soát các quy định về kéo dài hạn tuổi phục vụ cao nhất

Báo cáo thẩm tra dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Lê Tấn Tới nêu rõ, Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân với những lý do như đã nêu trong các Tờ trình của Chính phủ.

Xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại -2
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Lê Tấn Tới Báo cáo thẩm tra dự án Luật. Ảnh: Hồ Long

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Lê Tấn Tới, đa số ý kiến trong Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho rằng, các quy định trong dự thảo Luật là phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Hiến pháp, cơ bản bảo đảm tính khả thi, tính tương quan về độ tuổi lao động theo quy định trong Bộ luật Lao động; đồng thời, đề nghị tiếp tục rà soát các quy định về kéo dài hạn tuổi phục vụ cao nhất, quy định về chế độ, chính sách có liên quan đến Bộ Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội để bảo đảm tính thống nhất.

Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị tiếp tục lập luận thấu đáo hơn các căn cứ, cơ sở của việc bổ sung 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng trong Công an nhân dân.

Xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại -0
Quang cảnh Kỳ họp. Ảnh: Hồ Long

Về quy định thời hạn để xét thăng cấp bậc hàm Đại tá lên Thiếu tướng (khoản 1 Điều 1), Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí với quy định của dự thảo Luật, bởi nội dung này cơ bản được kế thừa từ quy định hiện hành, bảo đảm thống nhất quy định về hạn tuổi phục vụ cao nhất, góp phần tận dụng được trí tuệ, kinh nghiệm của sĩ quan được thăng cấp bậc hàm, bảo đảm về thời gian lãnh đạo, chỉ huy tiếp theo của cấp bậc hàm được thăng. Trong đó, có ý kiến đề nghị bổ sung quy định thời gian công tác tối thiểu để bảo tính chặt chẽ, khả thi.

Cũng nhất trí bổ sung quy định tại khoản 2 Điều 1 dự thảo Luật để bảo đảm tính khả thi, tạo sự minh bạch, chặt chẽ trong quy trình thực hiện, Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị rà soát nghiên cứu, bổ sung quy định mang tính nguyên tắc về các tiêu chí, điều kiện. Ý kiến khác đề nghị quy định cụ thể, đầy đủ từng tiêu chí, điều kiện ngay trong dự thảo Luật, gắn với đặc thù công việc của một số hệ lực lượng trong Công an nhân dân.

Minh Trang
#