Thống nhất nhận thức, đổi mới, hành động quyết liệt hơn nữa!

- 06:04, 11/05/2022

Chiều qua, Hội nghị Trung ương 5 Khóa XIII đã họp phiên bế mạc. Tại Hội nghị, Trung ương đã bàn và nhất trí cao về nhiều chủ trương, định hướng cơ bản, quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới hiện nay.

Thống nhất nhận thức, đổi mới, hành động quyết liệt hơn nữa! -0
Các đại biểu dự phiên bế mạc hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng)

Đó là các vấn đề về đất đai; nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phát triển kinh tế tập thể; xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; cùng nhiều vấn đề quan trọng khác.

Với vấn đề đất đai, Trung ương đã thống nhất cao ban hành Nghị quyết mới về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”. Trong đó, Trung ương nhấn mạnh, cần kế thừa, bổ sung, phát triển Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XI (về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới) theo hướng tiếp tục khẳng định, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào các mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và các dự án phát triển kinh tế - xã hội theo luật định, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch. Quản lý và sử dụng đất phải bảo đảm lợi ích chung của toàn dân; nhân dân được tạo điều kiện tiếp cận, sử dụng đất một cách công bằng, hiệu quả và bền vững. Nhà nước thống nhất quản lý đất đai theo lãnh thổ quốc gia, cả về diện tích, chất lượng, giá trị kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường; phân công hợp lý giữa các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương, đồng thời có sự phân cấp, phân quyền phù hợp, hiệu quả đối với các địa phương.

Đặc biệt, trên cơ sở thống nhất về nhận thức, quán triệt đầy đủ, sâu sắc những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo liên quan đến đất đai, Trung ương đã đi sâu phân tích, đánh giá và thống nhất cao về các giải pháp, chủ trương, định hướng tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa luật pháp, chính sách về đất đai. Trước hết là sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013 và các luật pháp có liên quan để khắc phục những hạn chế, yếu kém liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất; hỗ trợ, bồi thường, tái định cư, thu hồi đất; chính sách tài chính đất đai và xác định giá đất; chế độ quản lý và sử dụng đất nông nghiệp; đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh… Thể chế, chính sách về đất đai phải được hoàn thiện đồng bộ và phù hợp với thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, trong đó có chính sách phù hợp đối với đối tượng, loại hình sử dụng đất để khơi dậy tiềm năng, phát huy cao nhất nguồn lực tài nguyên đất đai; kiên quyết khắc phục tình trạng đầu cơ đất, sử dụng đất không đúng mục đích, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực, gây khiếu kiện, bức xúc trong nhân dân. Những chủ trương, định hướng cơ bản về vấn đề đất đai này chắc chắn sẽ là cơ sở và tư tưởng chỉ đạo quan trọng trong quá trình xem xét, cho ý kiến với dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV tới đây.

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện từ gốc, từ cơ sở là nội dung quan trọng được Trung ương tập trung thảo luận tại Hội nghị lần này. Theo đó, Trung ương thống nhất cao về sự cần thiết phải tạo cho được sự chuyển biến mạnh mẽ và thực chất hơn nữa trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Như nhấn mạnh của Người đứng đầu Đảng ta trong phát biểu bế mạc, đó là để thực hiện thành công mục tiêu tổng quát cũng như các mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và 2030 như đã đề ra, phải nâng cao hơn nữa sự thống nhất về nhận thức và đổi mới, hành động quyết liệt hơn nữa trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Trong đó, ngay từ nhận thức, phải xác định rõ tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, có vị trí rất quan trọng trong hệ thống tổ chức của Đảng. Đội ngũ đảng viên có vai trò trực tiếp và là nhân tố cơ bản quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng… Với ý nghĩa và tầm quan trọng như vậy, Trung ương khẳng định quan điểm: thường xuyên rà soát, sàng lọc, kịp thời và kiên quyết đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng…

Một nội dung được cán bộ, đảng viên và Nhân dân mong đợi, kỳ vọng với niềm tin lớn lao, đó là Trung ương đã bàn và thống nhất rất cao về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đồng thời coi đây là việc làm cần thiết, đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Việc nghiêm túc tổ chức, hoạt động các Ban Chỉ đạo này theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn nêu trong Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, như khẳng định của Tổng Bí thư, “chắc chắn sẽ góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ hơn nữa, hiệu lực, hiệu quả cao hơn nữa trong công tác này của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta theo đúng tinh thần: Trên Dưới đồng lòng, Dọc Ngang thông suốt!”.

Hội nghị Trung ương 5 Khóa XIII đã bế mạc sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao. Những nội dung trình hội nghị lần này đều là những vấn đề rất lớn, rất khó và rất hệ trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các lĩnh vực trọng yếu. Đó là đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện từ gốc, từ cơ sở, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cách mạng trong giai đoạn mới. Do đó, việc quán triệt và tổ chức thực hiện thành công các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 5 chính là góp phần từng bước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

LAM GIANG