Chính phủ đề xuất thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia cho giai đoạn 2021-2025 

Xem với cỡ chữ
Tại Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIV, trình bày Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, sau 5 năm triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, nhiều mục tiêu chính đã vượt yêu cầu Quốc hội đề ra và có những đóng góp quan trọng vào thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời, Chính phủ đã đề xuất thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia cho giai đoạn 2021-2025.