Hải Dương với chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 

Xem với cỡ chữ
Đảng bộ tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025 xác định chiến lược phát triển kinh tế gồm: Bốn trụ cột - Ba nền tảng - Một trung tâm - Ba đô thị động lực - Ba trục phát triển. Phương châm hành động là: Đoàn kết - Dân Chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển...