Chỉ rõ hạn chế, yếu kém trong công tác tổ chức nhân sự