Chế tài mạnh chưa hẳn đã hình thành được văn hóa giao thông