Chặng đường 5 năm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

Xem với cỡ chữ
Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo là từ khóa của Việt Nam từ năm 2016 đến nay, được thể hiện trong Chiến lược phát triển quốc gia, trong các đề án Chính phủ, của các Bộ, Sở, ban ngành địa phương, trong hoạt động phát triển quốc tế, trong ươm tạo, kết nối đầu tư, thu hút đầu tư, trong các trường đại học và trong hoạt động nghiên cứu, giảng dạy. Bên cạnh Đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội của Quốc gia có mục tiêu cuối cùng là phát triển bền vững, dựa trên ba trụ cột: Kinh tế, xã hội và môi trường. Qua 5 năm kể từ khi Chương trình Quốc gia Khởi nghiệp (2016-2020) của Chính Phủ, đây là thời điểm tốt để nhìn lại những thành quả trong nỗ lực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam từ cấp độ quốc gia, đến các ngành, các địa phương, trong hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, ươm tạo cũng như khu vực doanh nghiệp, đóng góp cho phát triển kinh tế, xã hội nói chung.