Cao Bằng: Tiếp xúc cử tri vận động bầu cử ĐBQH tại huyện Thạch An