Cao Bằng: Quan tâm quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số 

Xem với cỡ chữ

Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã giám sát việc thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số (DTTS) thời kỳ mới giai đoạn 2016 - 2020 tại Sở Nội vụ. Ban đề nghị Sở Nội vụ tích cực, chủ động tham mưu cho tỉnh các chế độ, chính sách đặc thù theo Quyết định số 402 của Thủ tướng Chính phủ để nâng cao hơn nữa chất lượng, đóng góp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS; tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu cho HĐND tỉnh ban hành cơ chế đặc thù để bố trí vị trí công tác cho cán bộ, công chức, viên chức người DTTS, tạo nguồn cho bầu cử HĐND 3 cấp là con em đồng bào DTTS trong bộ máy cơ quan nhà nước; quan tâm quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ người DTTS theo quy định…

LÊ TUYẾT