Cao Bằng: Đề xuất cơ chế tuyển dụng đặc biệt đối với người dân tộc thiểu số ít người 

Xem với cỡ chữ

Kết quả giám sát việc thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14.3.2016 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số thời kỳ mới giai đoạn 2016 - 2020 tại huyện Bảo Lạc của Ban Dân tộc HĐND tỉnh cho thấy, nhìn chung, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Bảo Lạc luôn quan tâm tuyển dụng cán bộ dân tộc thiểu số vào các cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức giữa các nhóm dân tộc thiểu số mất cân đối, đặc biệt là dân tộc Mông, Dao, Sán Chỉ. Huyện kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét hướng dẫn cụ thể quy định tỷ lệ giữa các nhóm dân tộc thiểu số khi tuyển dụng công chức, viên chức; hàng năm, mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng riêng về kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số ít người; có cơ chế tuyển dụng đặc biệt đối với người dân tộc thiểu số ít người đã tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp (không thuộc diện cử tuyển)... 

LÊ TUYẾT