Cần xây dựng các chế tài, quy định để gắn trách nhiệm