Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

Cần thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến hơn nữa để luật đi vào cuộc sống