Cần hội đủ sức nhanh, sức mạnh, sức bền và khéo léo