Nhịp cầu

Cần đột phá trong thực hiện Đề án vị trí việc làm 

Xem với cỡ chữ
Theo báo cáo tại buổi làm việc của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Tây Ninh mới đây với UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án vị trí việc làm: Đối với cơ quan hành chính, tại thời điểm ngày 25.6.2012, cấp tỉnh có 21 cơ quan hành chính và tương đương. Tổng số phòng, ban và tương đương trực thuộc cơ quan hành chính cấp tỉnh là 154; cấp huyện có 108 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã.

Tính đến ngày 30.6.2020, cấp tỉnh có 19 cơ quan hành chính và tương đương; tổng số phòng, ban và tương đương trực thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và tổ chức hành chính cấp tỉnh là 109; cấp huyện có 108 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị, thành phố.

Như vậy, giai đoạn 2012 - 2020, số lượng cơ quan hành chính của tỉnh giảm 2 cơ quan do giải thể Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND tỉnh thành Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, đạt tỷ lệ giảm 9,52%.

Số lượng phòng, ban, chi cục và tương đương giảm 45 trong tổng số 154 đơn vị, đạt tỷ lệ giảm 29,22%. Số lượng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện được giữ nguyên do Chính phủ chưa ban hành nghị định thay thế Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 5.5.2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, tính đến thời điểm ngày 25.6.2012, số lượng đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh là 758 đơn vị. Tại thời điểm ngày 30.6.2020, số lượng đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh là 651 đơn vị. Như vậy, giai đoạn 2012 - 2020, số lượng đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện sắp xếp hợp nhất, sáp nhập, giải thể giảm 107 trong tổng số 758 đơn vị, đạt tỷ lệ giảm 14,11%.

Nhìn chung, số lượng cán bộ, công chức, viên chức từ năm 2012 đến nay có giảm nhưng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng lên. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ sau đại học (tiến sĩ 8 người chiếm tỷ lệ 0,04%, thạc sĩ 847 người chiếm tỷ lệ 4,01%) phát huy được năng lực chuyên môn trong giải quyết công việc, góp phần thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Bên cạnh đó, việc phân công, bố trí công việc phù hợp với trình độ chuyên môn đã tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức phát huy được năng lực chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua sắp xếp, thực hiện Đề án vị trí việc làm, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tinh giản biên chế theo quy định đối với 176 trường hợp (42 công chức, 134 viên chức) không đạt trình độ chuyên môn theo yêu cầu vị trí việc làm đang đảm nhận.

Thực tế trên cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Đề án vị trí việc làm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh còn chưa quyết liệt, chưa bảo đảm lộ trình về thời gian và thiếu sự đột phá trong thực hiện. Hầu hết các đơn vị đều giữ nguyên biên chế hoặc kiến nghị tăng chứ không giảm biên chế. Vì vậy, rất cần có tư duy, giải pháp đột phá trong giai đoạn mới để Đề án vị trí việc làm thật sự đi vào cuộc sống.

ĐẶNG VĂN