Chuẩn bị nhân sự cơ quan HĐND trước thềm Đại hội đảng

Cần bố trí được nhiều Trưởng ban chuyên trách 

Xem với cỡ chữ
Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh sắp đến gần. Hơn lúc nào hết, Đảng Đoàn HĐND, Thường trực HĐND cần tích cực chuẩn bị phương án nhân sự HĐND cho nhiệm kỳ tới. Phương án cán bộ HĐND cần được đổi mới bằng việc tăng số lượng, chất lượng Thường trực HĐND chuyên trách, đồng nghĩa với việc bố trí được nhiều Trưởng ban của HĐND hoạt động chuyên trách. Quan trọng hơn là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với việc có thêm những Trưởng ban của HĐND trong cấp ủy Đảng cùng cấp.

Những kết quả bước đầu

Nhiệm kỳ đầu tiên thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, hầu hết các địa phương đều làm tốt công tác tổ chức, cán bộ ở cơ quan HĐND theo quy định. Nét nổi bật nhất là từ số lượng Thường trực HĐND đến đại biểu HĐND chuyên trách đều tăng hơn gấp đôi so với những nhiệm kỳ trước. Số Phó Chủ tịch HĐND lần đầu tiên được bố trí hai người, đều trong Thường vụ cấp ủy và cấp ủy Đảng cùng cấp. Các Ban của HĐND có hai đại biểu chuyên trách. Từ công tác tổ chức, cán bộ được đổi mới rất căn bản đã giúp hoạt động của HĐND các địa phương ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Số lượng thành viên tăng mạnh, đồng thời có những quy định mới từ pháp luật nên Thường trực HĐND duy trì hoạt động đều đặn hàng tháng. Nội dung các phiên họp của Thường trực HĐND phong phú, đa dạng; đặc biệt những phiên họp giải trình của các ngành đem đến kết quả thực sự. Bên cạnh đó, nhờ tăng cường đại biểu chuyên trách nên công tác giám sát ngày càng đi vào chiều sâu, nhất là những cuộc giám sát chuyên đề. Báo cáo giám sát chất lượng, mang tính thuyết phục; thẩm tra các tờ trình có tính phản biện, giúp đại biểu HĐND thảo luận và chất vấn tại các phiên họp.

Kết quả hoạt động bước đầu của HĐND thời gian qua thật đáng ghi nhận, nhưng cũng có một số vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ cũng cần suy nghĩ, nghiên cứu thêm. Trước hết, có nhiều địa phương áp dụng cứng nhắc luật pháp: Bố trí cả hai Phó Trưởng ban của HĐND đều hoạt động chuyên trách, còn Trưởng ban chỉ kiêm nhiệm, nên số lượng Thường trực HĐND kiêm nhiệm khá nhiều! Từ đó, hoạt động của Thường trực HĐND thường bị phụ thuộc vào công việc của địa phương. Hơn nữa, do Trưởng ban kiêm nhiệm nên chương trình hoạt động giám sát không chủ động dẫn đến kết quả giám sát có phần hạn chế, kết luận giám sát ít hiệu lực.

Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh Hà Tĩnh về Kết qủa thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 khảo sát thực tế

Ảnh: Lê Trang 

Đã có những áp dụng tích cực

Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã “để mở”: Trưởng ban của HĐND có thể hoạt động chuyên trách. Có những địa phương đã áp dụng “có thể” để bố trí một số Trưởng ban của HĐND hoạt động chuyên trách. Như vậy, đồng nghĩa với việc Thường trực HĐND hoạt động chuyên trách nhiều hơn các địa phương khác. Đây là một yếu tố quan trọng giúp kết quả thực hiện quyền hạn của Thường trực HĐND bài bản và hiệu lực hơn. Qua đó cũng cho thấy rõ những Ban của HĐND có Trưởng ban chuyên trách, hoạt động giám sát chủ động; kết quả thực hiện nhiệm vụ rất tốt, báo cáo giám sát sâu sắc, làm tiền đề để HĐND quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương.

Vấn đề nhân sự các Ban của HĐND được nhiều hội nghị Thường trực HĐND các khu vực đề cập và kiến nghị rất rõ. Còn ngay trong một địa phương,  so sánh thực tế giữa Ban có Trưởng ban chuyên trách với Ban không có cũng thấy rõ điều đó. Từ đó, Thường trực HĐND nhiều địa phương, những người có kinh nghiệm và tâm huyết với HĐND đều tiếp tục mong muốn các Ban của HĐND cần có Trưởng ban hoạt động chuyên trách. Đây là điều các cơ quan có thẩm quyền về nhân sự HĐND cần quan tâm suy nghĩ.

Tăng số lượng, chất lượng Thường trực HĐND chuyên trách

Nhiệm kỳ tới, tổ chức và hoạt động của HĐND sẽ thực hiện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi năm 2017, 2019. Theo đó, số lượng đại biểu HĐND nói chung sẽ giảm và thành viên Thường trực HĐND đều giảm nên càng yêu cầu tăng cường hơn nữa chất lượng đại biểu HĐND và Thường trực HĐND ở các địa phương. Chất lượng đại biểu HĐND trước hết cần chú trọng đến các chức danh của HĐND, những đại biểu hoạt động chuyên trách; đó là những “nòng cốt” dẫn dắt mọi hoạt động của cơ quan dân cử. Như vậy, đổi mới về nhân sự HĐND cốt yếu phải tăng cường số lượng, chất lượng các thành viên Thường trực HĐND chuyên trách, tạo nên một tập thể đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan dân cử.

Để thực hiện nhận thức tăng cường Thường trực HĐND hoạt động chuyên trách, cần xem xét phân công được vài ba Trưởng ban HĐND chuyên trách và có thể chuyển đổi số Phó Trưởng ban tương ứng hoạt động kiêm nhiệm để không làm tăng biên chế cơ quan HĐND. Điều cần thiết hơn, cần tăng cường cấp ủy cùng cấp ở cơ quan HĐND, với việc phân công thêm vài cấp ủy làm Trưởng ban chuyên trách của HĐND để nâng cao hơn vị thế cơ quan dân cử trong hệ thống chính trị ở địa phương. Không ai hiểu hoạt động HĐND hơn Thường trực HĐND; nên Đảng Đoàn HĐND, Thường trực HĐND cần rà soát, điều chỉnh, bổ sung lại quy hoạch cán bộ trong cơ quan. Chuẩn bị các thành viên Thường trực HĐND, trước hết nên xem xét các Phó Trưởng ban chuyên trách, lãnh đạo Văn phòng HĐND, những người đã có kỹ năng hoạt động ở cơ quan dân cử. Cần chú ý thêm người có đủ điều kiện tham gia cấp ủy cùng cấp để đề nghị với cơ quan có thẩm quyền giới thiệu bầu làm Trưởng ban chuyên trách của HĐND. Cán bộ chuyên trách của HĐND cần đặc biệt chú ý, không để xảy ra tình trạng sau Đại hội Đảng khó sắp xếp, bố trí cán bộ lại đưa sang làm chuyên trách HĐND như một số địa phương trước đây!

Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh sắp đến gần. Hơn lúc nào hết, Đảng Đoàn HĐND, Thường trực HĐND cần tích cực chuẩn bị phương án nhân sự HĐND cho nhiệm kỳ đến. Phương án cán bộ HĐND cần được đổi mới bằng việc tăng số lượng, chất lượng Thường trực HĐND chuyên trách, đồng nghĩa với việc bố trí được nhiều Trưởng ban của HĐND chuyên trách. Quan trọng hơn, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với việc có thêm những Trưởng ban của HĐND trong cấp ủy Đảng cùng cấp. Có như vậy mới nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò cơ quan dân cử ở địa phương, góp phần quyết định thực hiện tốt chức năng, quyền hạn được giao.

TRẦN BÌNH