Cần bổ sung các quy định việc ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý