Cách xác định giá trị tài sản bằng tiền của đơn vị sự nghiệp công lập 

Xem với cỡ chữ
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 111/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Theo đó, tài sản bằng tiền gồm tiền mặt, tiền gửi và các giấy tờ có giá của đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi được xác định như sau:

Tiền mặt được xác định theo biên bản kiểm quỹ tại thời điểm xác định giá trị. Tiền gửi được xác định theo số dư đã đối chiếu xác nhận hoặc sổ phụ với ngân hàng, kho bạc nơi đơn vị sự nghiệp công lập mở tài khoản. Tiền mặt và tiền gửi là ngoại tệ được xác định theo nguyên tắc: Tỷ giá ngoại tệ được xác định theo tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi có giá trị giao dịch ngoại tệ lớn nhất tại thời điểm xác định giá trị. Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi không có giao dịch ngoại tệ tại thời điểm xác định giá trị thì xác định theo tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng tại thời điểm xác định giá trị. Các giấy tờ có giá được xác định theo giá giao dịch trên thị trường tại thời điểm xác định giá trị; nếu không có giao dịch thì xác định theo mệnh giá của giấy tờ đó.

Thông tư số 111/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15.2.2021.

NG.Anh