Cách mạng Tháng Tám thành công, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Mùa thu năm 1945, nhân dân Việt Nam đã vùng lên đấu tranh giành độc lập tự do; đập tan xiềng xích nô lệ của Pháp trong gần một thế kỷ tại Việt Nam.