Các hiệp hội ngành nghề tăng cường vai trò giới thiệu cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường EU