Quảng Ninh - nhiệm kỳ của ổn định, kế thừa, đột phá

Các cấp chính quyền quyết liệt đổi mới, hiệu lực, hiệu quả 

Xem với cỡ chữ
Nhiệm kỳ 2016 - 2021 HĐND tỉnh Khóa XIII đang dần khép lại, trong tình cảm, niềm tin của cử tri, Nhân dân về một Quảng Ninh đổi mới đột phá, phát triển, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Với những kết quả đạt được rất đáng trân trọng trong nhiệm kỳ, mỗi đại biểu HĐND tỉnh, thành viên UBND tỉnh có quyền tự hào về những đóng góp, gắn bó trách nhiệm của mình vì sự phát triển của tỉnh, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ

Đánh giá của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký tại phiên bế mạc tại Kỳ họp thứ 23 - kỳ họp cuối của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 có lẽ cũng là đánh giá chung của các đại biểu dự kỳ họp và đông đảo cử tri, Nhân dân trên địa bàn. Nhìn lại nhiệm kỳ sắp qua, HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng đã nỗ lực phấn đấu, có nhiều đổi mới cả về tổ chức, nội dung và phương thức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Các cấp chính quyền quyết liệt đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành theo hướng gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ; nâng cao chất lượng thực thi, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ và trách nhiệm giải trình gắn với người đứng đầu. Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh đã từng bước đổi mới theo lộ trình cải cách tư pháp và có nhiều tiến bộ trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, kiểm sát hoạt động tư pháp. Đoàn hội thẩm Nhân dân đã thể hiện rõ tính đại diện cho tiếng nói của người dân trong hoạt động tư pháp.

		ập thể lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh Khóa XIII
Tập thể lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh Khóa XIII

Trong nhiệm kỳ, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã tham gia tích cực, có hiệu quả công tác xây dựng chính quyền; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, huy động được sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, ứng phó có hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh, giữ vững địa bàn “An toàn - Ổn định - Phát triển”; xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, một trong những cực tăng trưởng kinh tế toàn diện của phía Bắc.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký, để có được thực tiễn sinh động, hoạt động hiệu lực và hiệu quả, mọi quyết sách của Tỉnh theo thẩm quyền phải trên cơ sở đường lối, chủ trương chung của Trung ương, song phải xuất phát từ thực tiễn Quảng Ninh để vận dụng sáng tạo, định hình tư duy phát triển, dám đổi mới đột phá, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung và lợi ích nhân dân. HĐND, UBND tỉnh cũng xác lập tầm nhìn dài hạn trong tính liên thông thể hiện trong các kế hoạch trung hạn, ngắn hạn và hằng năm của tỉnh gắn với xây dựng quy hoạch đồng bộ để làm cơ sở thực hiện các mục tiêu đề ra. Xem xây dựng quy hoạch tổng thể và cải cách hành chính là nền tảng phát triển bền vững; là công cụ quản lý của Nhà nước; phương tiện giám sát của Nhân dân; là niềm tin lựa chọn đầu tư của nhà đầu tư và doanh nghiệp; công khai, minh bạch quy hoạch làm căn cứ thực hiện và Nhân dân giám sát, xóa bỏ tư duy nhiệm kỳ.

Tỉnh cũng ưu tiên nguồn lực thực hiện ba đột phá chiến lược; đặc biệt là phát triển hạ tầng giao thông chiến lược đồng bộ, hiện đại, bảo đảm liên thông tổng thể, thúc đẩy kết nối vùng, liên vùng, nội vùng theo quan điểm “giao thông đi trước một bước”; đổi mới phương thức huy động, khơi thông, kết nối nguồn lực “lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”; tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển gắn với tái cơ cấu đầu tư công, làm đến đâu chắc đến đó, quyết tâm, quyết liệt trong tổ chức thực hiện dứt điểm, đo lường được kết quả. Chú trọng ban hành các nghị quyết nhằm đổi mới cơ chế, chính sách, kịp thời có biện pháp để khai thông các điểm nghẽn, huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực với phương châm nội lực là căn bản, ngoại lực là quan trọng, kết hợp chặt chẽ nội lực với ngoại lực tạo ra nguồn lực tổng hợp tối ưu; nâng cao hiệu quả đầu tư theo hình thức đối tác công - tư và xã hội hóa; ngân sách tập trung chi cho an sinh xã hội và các công trình có tính chất động lực lan tỏa.

Phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng đổi mới

Nhiệm kỳ 2016 - 2021 đang dần khép lại trong tình cảm, niềm tin của cử tri, Nhân dân về một Quảng Ninh đổi mới, đột phá, phát triển, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Đồng thời mở ra giai đoạn tiếp theo với nhiều kỳ vọng mới đòi hỏi sự tập trung cao độ trí, sức, lực của cả hệ thống chính trị, mỗi người dân và toàn xã hội. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký khẳng định: Thành công của HĐND - UBND trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, cũng như những thành tựu quan trọng, toàn diện và nổi bật mà tỉnh đạt được 5 năm vừa qua là quá trình phấn đấu bền bỉ, liên tục trong sự kế thừa, phát triển; thành quả của sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm, quyết liệt, nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo, định hướng của Trung ương, bám sát thực tiễn, hành động theo quy luật khách quan; kịp thời vận dụng sáng tạo và nghiêm túc tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; là kết tinh của nỗ lực vào cuộc trách nhiệm, tích cực của các cấp, các ngành, sự chung sức, đồng lòng của hệ thống chính trị và nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và lực lượng vũ trang trong tỉnh.

Thực tế cho thấy, nguồn lực trong dân rất lớn, HĐND tỉnh theo chức năng, thẩm quyền cần tiếp tục vận dụng sáng tạo chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật để ban hành cơ chế, chính sách mới huy động có hiệu quả để phục vụ cho các chiến lược và chính sách phát triển của địa phương. Bước vào giai đoạn phát triển mới, toàn tỉnh cần tiếp tục phát huy cao độ ý chí tự lực, tự cường và khát vọng đổi mới sáng tạo, sức mạnh “Kỷ luật - Đồng tâm” của Vùng mỏ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành “mục tiêu kép” của năm 2021, của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025. Quyết tâm xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, tỉnh dịch vụ, công nghiệp, một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện; nơi hội tụ và lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của phía Bắc, cùng cả nước thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới toàn diện, đồng bộ.

MẠNH TUÂN