Bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 

Xem với cỡ chữ
Chiều 28.7, Quốc hội biểu quyết thông qua các nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên Chính phủ. Như vậy, công tác kiện toàn bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ Khóa XV đã được hoàn tất với 27 thành viên Chính phủ, gồm Thủ tướng, 4 Phó thủ tướng và 22 bộ trưởng, trưởng ngành.