Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 

Xem với cỡ chữ
Ngày 5.5, Bộ Lao động - Thuơng binh và Xã hội đã có hướng dẫn cụ thể việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam và UBND các tỉnh, thành phố. Hướng dẫn này là thực hiện theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Chỉ thị số 11 của Thủ tuớng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19.

Theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi thuộc trường hợp: Tạm dừng sản xuất kinh doanh từ 1 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế; gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.

Người sử dụng lao động thuộc một trong các trường hợp trên, được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi có một trong các điều kiện: Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất kinh doanh trở lên; bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất); đã đóng đủ bảo hiểm xã hội đến hết tháng 1.2020 và bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên tại thời điểm có văn bản đề nghị so với thời điểm tháng 1.2020.


Nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong dịch Covid-19 (Ảnh minh họa: Duy Linh).

Về cách tính số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bị giảm, theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phải là: Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật trừ đi số lao động mới giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1.2.2020 đến ngày người sử dụng lao động có văn bản đề nghị. Số lao động đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động mà thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng. Số lao động đang nghỉ việc không hưởng tiền lương mà thời gian nghỉ việc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng. Số lao động đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

Về thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, được tính từ tháng người sử dụng lao động có văn bản đề nghị nhưng không quá 12 tháng và thời gian được tạm dừng đóng được quyết định bởi cơ quan Bảo hiểm xã hội xem xét, quyết định căn cứ trên văn bản đề nghị và hồ sơ nhận được của người sử dụng lao động.

Khi hết thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất, người sử dụng lao động và người lao động tiếp tục đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng. Số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng.

Theo TTXVN