Bình Phước: Cơ quan dân cử và đại biểu luôn gần dân, trọng dân 

Xem với cỡ chữ

Theo ghi nhận tại Kỳ họp thứ 15 tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 của HĐND tỉnh Khóa IX mới đây: Tuy nhân sự lãnh đạo có sự thay đổi nhưng HĐND tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đại biểu HĐND và cơ quan dân cử luôn gần dân, trọng dân, phụng sự Nhân dân. Trong nhiệm kỳ, HĐND tỉnh đã tổ chức 15 kỳ họp, ban hành 255 nghị quyết; thực hiện 144 đợt khảo sát, giám sát. Những kiến nghị hậu giám sát của HĐND là kênh thông tin quan trọng để UBND tỉnh nắm sát hơn nữa địa bàn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bức xúc trong xã hội. Hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ qua đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm giai đoạn 2016 - 2020 đạt 7,25%.

LÊ PHƯỚC