Bình Dương: Tăng cường triển khai quét mã QR để phòng chống dịch 

Xem với cỡ chữ
Theo Văn bản số 4847/UBND-VX do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà vừa ký, Bình Dương sẽ tăng cường triển khai việc quét mã QR để phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện bình thường mới.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện, cấp xã khẩn trương, quyết liệt triển khai thực hiện quét mã QR để quản lý người vào, ra tại các địa điểm công cộng, nơi tập trung đông người, các địa điểm sản xuất, kinh doanh, làm việc, giải trí... thuộc phạm vi, địa bàn quản lý theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Công văn số 2994/UBND-VX ngày 5.7.2021, bảo đảm việc quét mã QR phải được thực hiện đồng bộ trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ ngày 27.9.2021 tại các địa điểm trên; đồng thời thực hiện gắn yêu cầu quét mã QR vào điều kiện an toàn khi triển khai hoạt động, sản xuất, kinh doanh.

Một số sở, ban, ngành, đơn vị cụ thể và UBND hai cấp huyện, xã được chỉ đạo tăng cường đi kiểm tra, hướng dẫn, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp, địa điểm công cộng, nơi tập trung đông người... thực hiện đăng ký, dán mã QR địa điểm và nhắc nhở, yêu cầu tất cả mọi người quét mã QR khi ra vào, khi đến giao dịch, làm việc; bảo đảm tất cả đối tượng áp dụng trên địa bàn đều triển khai được việc quét mã QR quản lý thông tin người ra vào.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, tổ chức triển khai giải pháp công nghệ quét mã QR, áp dụng phương án quét tự động theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông theo hướng cụ thể, đơn giản, dễ triển khai thực hiện; Tổ chức kiểm tra, giám sát chung việc thực hiện quét mã QR trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn báo cáo, tổng hợp  kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương, báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu…

Vân Phi