Bến Tre đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính 

Xem với cỡ chữ
Bến Tre đang triển khai thực hiện đề án cải cách hành chính giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030, nhằm xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế phù hợp, đầy đủ, rõ ràng, làm cơ sở cho việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị; đảm bảo đồng bộ, liên thông, thống nhất giữa quy định của cấp ủy, chính quyền, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo đó, từ nay đến năm 2025, Bến Tre xác định cải cách chế độ công vụ, công chức; cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính là khâu đột phá trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Mục tiêu đến năm 2025, chỉ số cải cách hành chính (PAR-Index) của tỉnh nằm trong top 20 của cả nước; thủ tục hành chính cung cấp trên cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 100%. Đến cuối năm 2021, tất cả thủ tục hành chính cấp tỉnh, huyện và cấp xã được giải quyết trực tuyến trên cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 
Mục tiêu đến năm 2030, toàn bộ thủ tục hành chính cung cấp trên cổng dịch vụ công trực tuyến 4 được cung cấp; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đạt từ 70% trở lên. Giai đoạn này, 100% các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện tinh gọn về tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

NG. Anh