Bến Tre cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính 

Xem với cỡ chữ
Nhằm xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế phù hợp, đầy đủ, rõ ràng, làm cơ sở cho việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị; đảm bảo đồng bộ, liên thông, thống nhất giữa quy định của cấp ủy, chính quyền, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, Bến Tre đang triển khai thực hiện đề án cải cách hành chính giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Theo UBND tỉnh Bến Tre, từ năm 2016, công tác cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, thống nhất trong cả hệ thống chính trị trên địa bàn Bến Tre. Đến nay, tổ chức hoạt động của các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp; sự phục vụ người dân, doanh nghiệp của cơ quan, đơn vị có nhiều đổi mới, cải cách hiệu quả. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, kinh tế tăng trưởng khá, đem lại sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre

 

Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu của nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả. Hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều hành của một số cơ quan, đơn vị và trên một số ngành, lĩnh vực chưa cao; chất lượng dịch vụ hành chính và dịch vụ công còn nhiều hạn chế; ý thức trách nhiệm, kỹ năng hành chính, trình độ chuyên môn của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu. Việc quản lý, điều hành, sử dụng tài chính công chưa thật sự hiệu quả, còn xảy ra sai sót; việc chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao.

Theo đó, từ nay đến năm 2025, Bến Tre xác định cải cách chế độ công vụ, công chức; cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính là khâu đột phá trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bến Tre phấn đấu đến năm 2025, chỉ số cải cách hành chính (PAR-Index) của tỉnh nằm trong top 20 của cả nước. Đồng thời, thủ tục hành chính cung cấp trên cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động đạt 100%. Đến cuối năm 2021, tất cả thủ tục hành chính cấp tỉnh, huyện và cấp xã được giải quyết trực tuyến trên cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tỉnh phấn đấu giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập, 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021.

Bến Tre đặt mục tiêu đến năm 2030, toàn bộ thủ tục hành chính cung cấp trên cổng dịch vụ công trực tuyến 4 được cung cấp; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đạt từ 70% trở lên. Giai đoạn này, 100% các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện tinh gọn về tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam, để đạt mục tiêu đề ra, thời gian tới, tỉnh quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính. Các cấp ngành trong tỉnh phối hợp chặt chẽ triển khai đồng bộ các giải pháp duy trì và giữ vững thứ hạng Chỉ số PCI, PAPI, SIPAS và nâng cao Chỉ số PAR Index, ICT Index; triển khai áp dụng bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI).

Cùng với đó, tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin để mọi cán bộ, công chức và người dân nhận thức đúng, đồng thuận, chấp hành các chủ trương, chính sách, nội dung cải cách hành chính của Đảng, Nhà nước; tăng cường sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị-xã hội, người dân, doanh nghiệp trong việc giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của các cơ quan hành chính, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Lê Hùng