Bế mạc Phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội