Bế mạc Phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội