Tỉnh Quảng Ninh quyết liệt đốc thúc triển khai các dự án chậm tiến độ

- Thứ Năm, 08/12/2022, 12:01 - Chia sẻ

UBND tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm đẩy mạnh việc rà soát các dự án chậm tiến độ. Đặc biệt, trong đó có 2 dự án: Bến cảng tổng hợp Vạn Ninh (giai đoạn 1) và dự án nạo vét luồng hàng hải vào cảng Vạn Ninh (luồng Vạn Gia).

Mới đây, sau khi nghe ý kiến phát biểu của Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND thành phố Móng Cái, Sở GTVT, nhà đầu tư báo cáo tại cuộc họp ngày 30.11.2022, ông Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Trưởng ban chỉ đạo đôn đốc, tháo gỡ, thúc đẩy tiến độ dự án ra Thông báo số 172/TB-UBND kết luận, chỉ đạo nhiều nội dung:

Đối với dự án Bến cảng tổng hợp Vạn Ninh (giai đoạn 1) tại xã Vạn Ninh, thành phố Móng Cái là dự án động lực, quan trọng của tỉnh. Tuy nhiên, theo tổng hợp báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế và UBND thành phố Móng Cái, tiến độ triển khai thực hiện dự án hiện nay rất chậm, nhà đầu tư chưa tích cực bám sát giải quyết các thủ tục liên quan, chưa đẩy nhanh huy động vật tư, thiết bị, nguồn lực,… Để đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục và sớm triển khai thi công các hạng mục công trình của dự án, đảm bảo tiến độ dự án theo chỉ đạo của Tỉnh; yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tập trung thực hiện các nội dung sau:

Về triển khai thực hiện dự án, giao Ban Quan lý Khu kinh tế Quảng Ninh chủ trì cùng UBND thành phố Móng Cái phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan tham mưu, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa theo thẩm quyền cho nhà đầu tư triển khai thi công dự án được thuận lợi nhất.

Tỉnh Quảng Ninh quyết liệt đốc thúc triển khai các dự án chậm tiến độ -0
Phối cảnh cảng Vạn Ninh.

Đồng thời, yêu cầu nhà đầu tư khắc phục mọi khó khăn, bám sát tiến độ dự án, tập trung huy động vật tư, thiết bị, nguồn lực, có biện pháp thi công hợp lý,… đẩy nhanh tiến độ thi công dự án theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh. Việc chậm triển khai, đầu tư xây dựng không đảm bảo tiến độ, dự án sẽ bị thu hồi theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, yêu cầu nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.

Giao UBND thành phố Móng Cái tiếp tục tăng cường công tác quản lý, giám sát, đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Bến cảng tổng hợp Vạn Ninh (giai đoạn 1) theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh (tại các văn bản số 823/UBND-XD1 ngày 11.02.2022, số 2986/UBND-XD1 ngày 12.5.2022, số 3675/UBND-XD1 ngày 10.06.2022; Thông báo số 151/TB-UBND ngày 25.8.2022); đồng thời, chủ trì cùng các ngành, đơn vị liên quan xử lý kịp thời, đúng quy định pháp luật những vi phạm của chủ đầu tư trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường (lập biên bản, ban hành quyết định xử phạt các vi phạm) theo thẩm quyền.

Về vật liệu san lấp cho dự án, nhà đầu tư có trách nhiệm tìm kiếm các nguồn vật liệu san lấp để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

Giao Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Móng Cái và các sở, ngành, đơn vị liên quan hỗ trợ nhà đầu tư có được nguồn vật liệu san lấp trong thời gian nhanh nhất (ưu tiên các mỏ vật liệu trên địa bàn thành phố Móng Cái) đảm bảo đúng các quy định của pháp luật. Báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh kết quả thực hiện trước ngày 10.12.2022.

Về thực hiện các thủ tục pháp lý dự án, giao Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh chủ trì cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát các thủ tục pháp lý của dự án đảm bảo đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật, không để xảy ra thiếu sót các thủ tục thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định; thiết lập cơ chế giám sát, đôn đốc, giải quyết các thủ tục pháp lý của dự án. Rà soát các quy định về thực hiện thu hồi dự án (giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm, mốc thời gian bắt đầu thực hiện dự án, các mốc thời gian gia hạn tiến độ thực hiện dự án,…) để thực hiện đầy đủ, chặt chẽ, đảm bảo trường hợp thu hồi dự án, hồ sơ đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh kiểm tra tiến độ triển khai dự án Bến cảng tổng hợp Vạn Ninh (giai đoạn 1). Ảnh: Cổng TTĐT Quảng Ninh

Báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh trước ngày 10.12.2022. Sở Tài nguyên và môi trường Quảng Ninh chịu trách nhiệm xác định ngày bắt đầu thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

Đối với dự án nạo vét luồng hàng hải vào cảng Vạn Ninh, việc triển khai thực hiện dự án là cần thiết để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực, cần  bám sát tiến độ hoàn thành dự án Bến cảng tổng hợp Vạn Ninh (giai đoạn 1) để đáp ứng yêu cầu khai thác cảng. Để sớm hoàn thiện các thủ tục triển khai dự án, đảm bảo quy định, yêu cầu các sở , ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện những nội dung sau:

Giao sở GTVT chủ trì, phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh cùng với Công ty TNHH MTV Doanh nhân cựu chiến binh 6-12 Vân Đồn làm việc cụ thể với các cơ quan của Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam để hoàn thiện đầy đủ thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định tại Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28.11.2018 của Chính phủ và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; tham mưu các nội dung cần sự tham gia ý kiến của UBND tỉnh Quảng Ninh đối với việc khai thác dự án.

Trên cơ sở hồ sơ đã hoàn thiện, Sở GTVT chủ trì, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh cho ý kiến về việc triển khai dự án (trong đó báo cáo cụ thể về quy mô, tiến độ dự án, phương án tận thu sản phẩm, các nội dung liên quan triển khai thực hiện dự án và dự thảo văn bản tham gia của UBND tỉnh với Bộ GTVT, Cục Hàng hải Việt Nam) đảm bảo phù hợp Quy chế làm việc của Tỉnh uỷ. Báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh trước ngày 10.12.2022.

Đồng thời, giao Sở Xây dựng hướng dẫn Công ty TNHH MTV Doanh nhân cựu chiến binh 6-12 Vân Đồn xây dựng giá sản phẩm thu hồi của dự án; chủ trì, thẩm định giá sản phẩm thu hồi của dự án để cung cấp cho Bộ GTVT, Cục Hàng hải Việt Nam theo quy định. Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10.12.2022; giao Sở Tài nguyên và môi trường hướng dẫn Công ty TNHH MTV Doanh nhân cựu chiến binh 6-12 Vân Đồn hoàn thiện các thủ tục về bảo vệ mội trường, xác định khoáng sản thu hồi, đổ thải (nếu có) và các nội dung liên quan đảm bảo phù hợp quy định; các Sở, ngành và UBND thành phố Móng Cái hỗ trợ Công ty TNHH MTV Doanh nhân Cựu chiến binh 6-12 Vân Đồn theo chức năng, nhiệm vụ.

Yêu cầu Công ty TNHH MTV Doanh nhân cựu chiến binh 6-12 Vân Đồn chủ động làm việc với Cục Hàng hải Việt Nam về hồ sơ chuyển tiếp của dự án (trong đó làm rõ cao độ nạo vét luồng là -9,0m hay -7,0m, nạo vét các vị trí neo đậu,…) và chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh Quảng Ninh để hoàn thiện hồ sơ dự án theo quy định, đáp ứng đúng tiến độ yêu cầu.

Anh Thế - Cao Kỳ
#