Bắc Giang: Yêu cầu công ty Cổ phần MHLand Việt Nam thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường

- Thứ Năm, 22/12/2022, 17:49 - Chia sẻ

UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu công ty Cổ phần MHLand Việt Nam thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường khi thực hiện dự án “Trung tâm thương mại dịch vụ CC3 thuộc khu dân cư thương mại Chợ Mới thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên”.

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành văn bản số 1277/QĐ-UBND ngày 18.12.2022 cấp phép cho Công ty Cổ phần MHLand Việt Nam (sau đây gọi là Chủ dự án) được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án đầu tư “Trung tâm thương mại dịch vụ CC3 thuộc khu dân cư thương mại Chợ Mới thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang” (sau đây gọi là Dự án), địa chỉ tại khu dân cư thương mại Chợ Mới, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Dự án có quy mô đầu tư xây dựng trên tổng diện tích sử dụng đất là 1.506 m2. Trong đó, đầu tư xây dựng tòa nhà thương mại dịch vụ gồm 5 tầng và 1 tum, diện tích xây dựng công trình 827 m2, mật độ xây dựng khoảng 55%, diện tích sàn xây dựng 4.008 m2, hệ số sử dụng đất: 2,66 lần, tầng cao xây dựng tối đa 5 tầng, 1 tum, chiều cao xây dựng tối đa 22,8m (không xây dựng tầng hầm).

UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Chủ dự án thực hiện đúng theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Chủ dự án chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường tương ứng.

Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại văn bản nêu trên và phải dừng ngay việc xả nước thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật. Trường hợp có thay đổi so với nội dung giấy phép đã được cấp, phải báo cáo cơ quan cấp giấy phép xem xét, giải quyết.

Thị trấn Bích Động thu hút nhiều nhà đầu tư bất động sản. (Ảnh: Báo Bắc Giang)

UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Chủ dự án thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án bảo đảm đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm trước khi thoát vào hệ thống thu gom nước thải của của khu dân cư thương mại Chợ Mới, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên sau đó tiếp tục được gom vào bể xử lý nước thải tập trung của khu dân cư thương mại Chợ Mới, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên. Không được phép lắp đặt đường ống khác để xả nước thải chưa xử lý ra môi trường.

Việc vận hành hệ thống xử lý nước thải phải có nhật ký vận hành ghi chép đầy đủ các nội dung: lưu lượng (đầu vào, đầu ra), các thông số đặc trưng của nước thải đầu vào và đầu ra (nếu có); lượng điện tiêu thụ; loại và lượng hóa chất sử dụng, bùn thải phát sinh.

Thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ hoạt động của dự án đầu tư bảo đảm đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm trước khi xả thải ra ngoài môi trường. Thường xuyên vận hành hệ thống xử lý khí thải theo đúng quy trình, thiết kế, đảm bảo xử lý khí thải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải và hệ thống xử lý khí thải. Có kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải và hệ thống xử lý khí thải. Trong trường hợp xảy ra sự cố, nhanh chóng dừng hoạt động sản xuất, có các biện pháp khắc phục sự cố cho hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý bụi và khí thải. Chỉ được tiếp tục hoạt động nhà máy khi xử lý khắc phục hoàn toàn sự cố.

Chủ dự án có trách nhiệm tổ chức thực hiện và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật; tiếp thu đầy đủ các nội dung, yêu cầu của Giấy phép môi trường đã được cấp.

Thực hiện nghiêm túc các giải pháp kỹ thuật phòng chống và ứng phó sự cố môi trường, chịu trách nhiệm đền bù khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại do sự cố gây ra; các quy định về an toàn lao động, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và các quy định khác có liên quan trong quá trình thực hiện Dự án.

Chịu trách nhiệm sửa chữa, duy tu, xây dựng mới hoặc bồi thường trong trường hợp gây thiệt hại đến hạ tầng kỹ thuật, công trình, tài sản khác xung quanh khu vực thực hiện Dự án.

Bố trí đủ kinh phí để thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng ngừa, ứng phó các sự cố về môi trường trong quá trình thực hiện Dự án; định kỳ kiểm tra, duy tu bảo dưỡng các công trình bảo vệ môi trường để đảm bảo hiệu quả thu gom, xử lý.

Vận hành hệ thống xử lý nước thải tại Dự án để thu gom, xử lý toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của Dự án đảm bảo đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột B, trước khi đấu nối về hệ thống thu gom, xử lý nước thải của khu dân cư thương mại Chợ Mới, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên đảm bảo không để hiện tượng rò rỉ, ngấm nước thải ảnh hưởng đến môi trường đất, môi trường nước, không khí khu vực.

Vận hành các hệ thống xử lý khí thải của dự án để xử lý toàn bộ khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của dự án đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT cột B trước khi thải ra ngoài môi trường.

Quản lý thu gom và xử lý chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại phát sinh theo quy định tại: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trong quá trình hoạt động, nếu có sự cố bất thường xảy ra đối với trạm xử lý nước thải, Chủ dự án phải báo cáo bằng văn bản đến UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Việt Yên để kịp thời xử lý.

Đồng thời, UBND tỉnh Bắc Giang giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Việt Yên, cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung cấp phép, yêu cầu bảo vệ môi trường đối với dự án "Trung tâm thương mại dịch vụ CC3 thuộc khu dân cư thương mại Chợ Mới thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang" tại lô đất thương mại dịch vụ thuộc khu dân cư thương mại Chợ Mới, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (ký hiệu lô đất CC3) của Công ty Cổ phần MHLand Việt Nam được cấp phép theo quy định của pháp luật.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng; UBND huyện Việt Yên, UBND thị trấn Bích Động; Công ty Cổ phần MHLand Việt Nam và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Báo điện tử Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục giám sát và thông tin kết quả thực thi pháp luật của các cơ quan liên quan đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Anh Thế - Cao Kỳ
#