Bắt đầu chặng đường mới! 

Xem với cỡ chữ
Đại hội lần thứ XIII của Đảng kết thúc, cùng lúc đó một chặng đường phát triển mới của đất nước được mở ra.

Sau 3 thập kỷ đổi mới, cải cách và mở cửa, đất nước ta quả đúng là “chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay”, như Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định và được Đại hội XIII thống nhất cao - thể hiện bằng việc nội dung này được đưa vào Nghị quyết của Đại hội.

Từ một nước nhỏ bé, nghèo nàn, lạc hậu, trình độ rất thấp, hầu như không được thế giới biết đến, ngày nay Việt Nam đã vươn lên trở thành một nước có quy mô dân số gần 100 triệu người, đang phát triển, có thu nhập trung bình, có quan hệ với hầu hết các nước, tham gia hầu hết các tổ chức quốc tế, là thành viên, đối tác tin cậy và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Đặc biệt, Việt Nam đã bản lĩnh đặt mình đối sánh với thế giới, hướng ra thế giới. Không chỉ chủ động tham gia rất nhiều hiệp định thương mại song phương và đa phương, chúng ta đã dùng các chuẩn mực của khu vực, của thế giới để đo kết quả đạt được trong cải cách và phát triển. Đó rõ ràng là bản lĩnh của một quốc gia có vị thế.

Tuy vậy, chặng đường trở thành một quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, thời điểm đất nước kỷ niệm dấu mốc tròn một thế kỷ độc lập, còn rất nhiều chông gai và thách thức. Trước hết, phải kể tới bối cảnh quốc tế, khu vực - tiếp tục có nhiều thay đổi phức tạp, nhanh chóng, khó lường. Dưới tác động của đại dịch Covid-19, thế giới rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng nhiều mặt, cả về y tế, kinh tế, xã hội và quản trị. Cạnh tranh chiến lược, cạnh tranh kinh tế, chiến tranh thương mại tiếp tục diễn ra gay gắt, buộc các nước phải điều chỉnh chiến lược và phương thức phát triển nhằm thích ứng với tình hình mới. Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và các vấn đề an ninh phi truyền thống khác ngày càng tác động mạnh, nhiều mặt, đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển ổn định, bền vững của thế giới, khu vực và đất nước ta.

Về nội tại, chất lượng tăng trưởng của chúng ta còn thấp và đang phải đối mặt với nhiều tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Tính tự chủ và khả năng chống chịu của nền kinh tế chưa cao. Kinh tế nhà nước, nhất là doanh nghiệp nhà nước hoạt động vừa kém hiệu quả vừa đang gặp không ít ách tắc. Trong khi đó, kinh tế tư nhân trong nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phát triển nhanh nhưng lại chưa thật bền vững. Công tác lãnh đạo, quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên môi trường còn nhiều bất cập. Chất lượng luật pháp và chính sách còn thấp…

Tất cả những vấn đề này đã được Đại hội lần thứ XIII của Đảng phân tích, làm rõ, đồng thời đề ra các chủ trương, định hướng và giải pháp đột phá để giải quyết. Thành công của Đại hội đã truyền cảm hứng, quyết tâm, ý chí tới toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Nhiệm vụ quan trọng giờ đây là phải thực thi hiệu quả những quyết định quan trọng tại Đại hội lần này, với điểm tựa là "cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế" chúng ta hiện có! Như vậy mới đưa đất nước tiến gần hơn mục tiêu “dân giàu, nước mạnh” và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa mới được củng cố vững chắc hơn.

Bởi thế, ngay sau Đại hội, tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng về kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

5 năm sau, khi những quyết định quan trọng của Đại hội XIII trở thành hiện thực sinh động trong thực tế, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân sẽ thêm một lần nữa, thực sự tự hào nói rằng: “Đại hội XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp”!

Hà Lan